Vara üleandmise-vastuvõtuakt

VARA ÜLEANDMISE-VASTUVÕTUAKT nr.                  

Sõlmimise aeg: _________ 
 
 
SOFI OÜ (edaspidi Liisingfirma), registrikood 11775916, asukoht Narva mnt 5, 10117 Tallinn, esindaja _______ (i.k. ____________), kes tegutseb põhikirja alusel, volitab alljärgnevat isikut:
 
___________ (edaspidi Ostja), isikukood _______, elukoht ______________, tegutsema Liisingfirma nimel ning võtma müüjalt
 
____________ (edaspidi Müüja), isikukood/registrikood __________, vastu järgmise sõiduki (edaspidi Vara) valduse:
 

Mark
Mudel
Registreerimisnumber
Väljalaskeaasta
VIN-kood
 
 
 
 
 
Lisavarustus
Vastavalt Müügilepingule;
Kilometraaž (läbisõit) Vara üleandmisel
 

 
Lisaks eeltoodule volitab Liisingfirma Ostjat tegema Liisingfirma eest ja nimel järgmisi toiminguid:
  • Vara (sõiduki) registreerimine Liisingfirma nimele Eesti Vabariigi seadustega määratletud registris, sh Maanteeameti liiklusregistris;
  • esitama Maanteeametile taotluse Ostja kui Vara vastutava kasutaja ning Ostja poolt nimetatavate kasutajate kandmiseks liiklusregistrisse, andmebaasi ja sõiduki registreerimistunnistusele ning Ostja kui Vara vastutava kasutaja andmete väljastamiseks;
  • kindlustama sõiduki Kapitalirendilepingus ettenähtud tingimustel ja tegema muid Kapitalirendilepingus nimetatud toiminguid.
 
Ostja selgitab Vara vastuvõtmisel välja vara seisukorra ning Varaga seonduvad võimalikud probleemid ning kirjutab Liisingfirma eest ja nimel ning enda vastutusel alla Vara komplektsust ja laitmatut funktsioneerimist tõendavale käesolevale Vara üleandmise-vastuvõtu aktile (edaspidi Akt).
 
Akti kolmepoolse allakirjutamise hetkest lähevad ostjale üle Vara valdus, juhusliku hävimise riisiko ja suurema ohu allika valdaja vastutus.
 
Liisingfirma ja Ostja kokkuleppel kehtib kolmepoolselt allkirjastatud akt tõendava dokumendina õigustamaks Ostja volitusi Kapitalirendilepingu tähtaja vältel Vara Euroopa Liidu territooriumil vabalt vallata ja kasutada ning teostada sellest tulenevalt kõiki vajalikke toiminguid. Liiklusõnnetuse toimumisel on Ostja Liisingfirma esindajaks liiklusõnnetuse asjaolude vormistamisel politseiorganites ning sündmuskohal koos kahju tekitamise eest vastutava isiku nimetamise õigusega.
 
Poolte allkirjad:
 
__________________________________________________________________________________________
/Liisingfirma esindaja ees- ja perekonnanimi/                  /allkiri/              /allkirjastamise kuupäev/
 
 
__________________________________________________________________________________________
                        /Ostja ees- ja perekonnanimi/                            /allkiri/              /allkirjastamise kuupäev/
 
 
__________________________________________________________________________________________
/Müüja esindaja ees- ja perekonnanimi/                          /allkiri/              /allkirjastamise kuupäev/