Liisingulepingu üldtingimused

Käesolevad kapitalirendilepingu üldtingimused on sõlmitud Kapitalirendilepingu põhitingimustes toodud päeval ja aastal Liisinguandja ja Liisinguvõtja vahel. Käesoleva kapitalirendilepingu (Leping) alusel Liisinguandja finantseerib Liisinguvõtjat Vara omandamisel, omandab Liisinguvõtja ülesandel Vara, annab selle Liisinguvõtja kasutusse ning annab Lepingu täielikul ja kohasel täitmisel Vara omandiõiguse üle Liisinguvõtjale.

 1         MÕISTED

Liisinguandja  –  on Sofi OÜ.

Liisinguvõtja – on isik, kes omandab Liisinguandjalt Liisinguandja vahendusel Lepingu kehtivuse ajaks Vara valdamis- ja kasutamisõiguse ning Lepingu täielikul täitmisel Vara omandiõiguse.

Müügileping – on Lepingu alusel Liisinguandja ja Müüja vahel sõlmitav leping, millega Liisinguandja omandab Liisinguvõtja ülesandel ja huvides Müüjalt Vara. Müügileping sõlmitakse pärast Liisinguvõtja poolt teostatud Esmase sissemakse laekumist Liisinguandja arvelduskontole.

Lepingupool või -pooled – Liisinguandja ja Liisinguvõtja eraldi või koos.

Kolmas isik – iga füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole Lepingupool.

Leping – on käesolev kapitalirendileping, mis on oma iseloomult krediteerimisleping ja mis koosneb Põhitingimustest, käesolevatest Üldtingimustest, Maksegraafikust ning muudest lisadest, sh tulevikus tehtavatest muudatustest ja täiendustest. Üldtingimusi eraldi ei allkirjastata.

Põhitingimused - on Lepingu individuaalsete tingimuste kokkulepe, mis on Lepingu lahutamatuks osaks.

Vara – on Kapitalirendilepingu põhitingimustes märgitud ka kui Liisinguese, on Liisinguandja poolt Liisinguvõtja huvides Müüjalt Müügilepingu alusel omandatav sõiduk, mis seejärel Liisinguandja ja Liisinguvõtja vahel Lepingus kooskõlastatud tingimustel ja korras antakse Rendiperioodiks Liisinguvõtja valdusesse ja kasutusse ning Rendiperioodi lõppedes Lepingust tulenevate kõikide kohustuste täitmisel Liisinguvõtja omandisse.

Vara maksumus – on Vara hind koos hinnale kooskõlas Eesti Vabariigi käibemaksuseadusega lisatud käibemaksuga.

Vara üleandmise-vastuvõtu akt – on Liisinguandja, Müüja ja Liisinguvõtja poolt allkirjastatav dokument, milles fikseeritakse Vara vastavus Lepingu tingimustele ja Vara valduse ülemineku hetk koos sellega kaasneva juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko (vastutuse) üleminekuga Liisinguvõtjale.

Baasvaluuta – on valuuta, milles on väljendatud poolte lepingulised kohustused ning mis võetakse Lepingupoolte poolt aluseks kõigi lepinguliste maksete tasumisel. Baasvaluutaks on euro.

Esmane sissemakse – on Liisinguvõtja poolt Liisinguandjale Maksegraafiku alusel tasutav Vara väljaostumakse, Lepingutasu ja nendele vastavalt Eesti Vabariigi käibemaksuseadusele arvestatav käibemaks. Poolte kokkuleppel võib Esmane sissemakse sisaldada ka muid Liisinguvõtja ja Liisinguandja vahelisest Lepingust tulenevaid makseid.

Hinnakiri – on on Liisinguandja poolt kehtestatud tasumäärade loetelu Liisinguandja poolt osutatavate lisa- ja täiendavate teenuste eest. Hinnakiri on kättesaadav Liisinguandja veebilehel (www.sofi.ee). Liisinguandjal on õigus Hinnakirja ühepoolselt muuta.

Krediidikulu kogusumma (Krediidi brutosumma)  - on kõigi Liisinguvõtja poolt Krediidisumma tagasimaksmiseks ja Krediidisumma kasutamisest tulenevate kulude tasumiseks tehtavate maksete kogusumma, mis koosneb Krediidisummast, Intressist, Lepingutasust, Haldustasust, Garantiifondi tasust ja muudest tasudest, mida Liisinguvõtja on kohustatud seoses Lepinguga maksma ja mis on Liisinguandjale täpselt teada. Vara kindlustusmakseid kogusumma arvutamisel arvesse ei võeta. Lepingu sõlmimise seisuga teadaolevate andmete alusel arvutatud Krediidikulu kogusumma on fikseeritud Põhitingimustes. Krediidikulu kogusumma on informatiivsel eesmärgil esitatud tüüpiline näide kuludest ja põhineb Lepingus sätestatud eeldustel ja see ei mõjuta Lepingujärgseid kohustusi ning tasumisele kuuluvaid summasid.

Krediidi kulukuse esialgne määr – on Krediidisumma kasutamisest tulenevate kulude (Intress, Lepingutasu, Haldustasu, Garantiifondi tasu) esialgne koormus Liisinguvõtjale, mis on väljendatud aastase protsendimäärana Krediidisummast ja selle arvutamisel lähtutakse eeldusest, et Leping kehtib kokkulepitud tähtaja jooksul ning et Liisinguandja ja Liisinguvõtja täidavad oma kohustusi Lepingus kokkulepitud tingimustel ja tähtaegadel. Krediidi kulukuse esialgse määra arvutamisel lähtutakse intressimäärast ja muudest tingimustest Lepingu sõlmimise ajal ja arvesse ei võeta kulusid, mis ei ole Liisinguandjale täpselt teada ning kulusid, mida Liisinguvõtja peaks maksma Lepingu rikkumisel. Krediidi kulukuse esialgne määr on fikseeritud Põhitingimustes. Krediidi kulukuse esialgne määr on informatiivsel eesmärgil esitatud tüüpiline näide krediidi kulukuse määrast ja põhineb Lepingus sätestatud eeldustel ning see ei mõjuta Lepingujärgseid kohustusi ning tasumisele kuuluvaid summasid. Krediidi kulukuse esialgse määra arvutamisel lähtub Liisinguandja Eesti Vabariigi Rahandusministri poolt kinnitatud valemist ja ümardab saadud tulemuse täpsusega kaks kohta pärast koma.

Krediidisumma – on Liisinguandja poolt Liisinguvõtjale Lepingu alusel kättesaadavaks tehtav krediidisumma, mille ulatuses Liisinguandja krediteerib Liisinguvõtjat ning mille Liisinguvõtja kohustub Rendimaksetena Lepingus toodud tingimustel koos kõrvalkuludega Liisinguandjale tagastama. Krediidisumma on Põhitingimustes fikseeritud Liisinguandja poolt Liisinguvõtja huvides ning korraldusel finantseeritav osa Vara maksumusest. Liisinguvõtja krediteerimiseks loetakse Krediidisumma maksmist Liisinguvõtja huvides ning tema ülesandel Liisinguandja poolt otse Vara Müüjale Müügilepingu alusel.

Kindlustusmaakler – Liisinguandja koostööpartner, kes haldab Liisinguandja Varaga seotud kindlustuslepinguid.

Kindlustusmaksete graafik - on Liisinguandja poolt finantseeritud Liisinguvõtja poolt Liisinguandjale tasumisele kuuluvate Vara kindlustamisega seonduvate maksete ja maksetelt arvestatavate intresside tasumise graafik, mis on koostatud vastavalt Liisinguvõtja poolt aktsepteeritud kindlustuspakkumisele.

Rendimaksed – on Liisinguvõtja poolt Liisinguandjale tasutavad Lepingust tulenevad maksed ja/või vastavalt Maksegraafikule makstavad Intress ja Vara väljaostumaksed ning maksetele kooskõlas Eesti Vabariigi käibemaksuseadusega lisatud käibemaks.

Rendiperiood – on ajavahemik, mille jooksul Liisinguandja finantseerib Liisinguvõtjat ja annab Vara Liisinguvõtja valdusesse ja kasutusse ning Liisinguvõtja on kohustatud tasuma Lepingust tulenevaid makseid. Eelnimetatud tingimuse täielikul ja kohasel täitmisel tekib Liisinguvõtjal õigus nõuda Vara omandiõiguse üleandmist Liisinguandjalt Liisinguvõtjale.

Sofi Investor – on era-või juriidiline isik, kes läbi Sofi internetikeskkonna on omandanud osaliselt või täielikult Lepingust tuleneva Liisinguvõtja vastu suunatud rahalise nõude.

Intress – on Liisinguvõtja poolt Liisinguandjale Maksegraafiku alusel makstav tasu Krediidisumma kasutamise eest. Intressimäär fikseeritakse põhitingimustes. Intressi arvestatakse kuni Lepingust tuleneva Vara maksumuse täieliku tagastamiseni Liisinguandjale.

Intressiperiood – intresside maksmise sagedus, mis käesoleva Lepingu puhul on üks kuu.

Lepingutasu - on Liisinguvõtja poolt Liisinguandjale igakordselt makstav tasu Lepingu sõlmimise, muutmise ja/või lõpetamisega seotud konsultatsioonide ja taotluste analüüsi ning Lepingu dokumentide vormistamise eest.

Maksegraafik – Lepingupoolte vahel kooskõlastatud Rendimaksete, Intressi ja muude Lepingust tulenevate raha tasumise kohustuste täitmiseks  kuuluvate osamaksete tasumise ajakava, mis on allkirjastatud Lepingupoolte või nende volitatud esindajate poolt. Maksegraafik on väljendatud Baasvaluutas ning on lepingu lahutamatu osa.

Maksetähtpäev – Maksegraafikus fikseeritud või Lepingu alusel kindlaks määratav kuupäev, hiljemalt milliseks peab olema laekunud Liisinguandja arvelduskontole Liisinguvõtja teostatud makse Lepingust tuleneva raha tasumise kohustuse täitmiseks.

Müügileping – on Liisinguandja ja Müüja vahel sõlmitav tehing, millega Liisinguandja omandab Liisinguvõtja ülesandel ja huvides Müüjalt Vara.

Müüja – on Liisinguvõtja poolt valitud või määratud isik (kelleks kokkuleppel Liisinguandjaga võib olla Liisinguvõtja ise), kellelt Liisinguandja omandab Vara Müügilepingu alusel.

Tagatis – on Liisinguandja kasuks koormatud vara ja/või Liisinguandjale antud Kolmanda Isiku käendus ja/või garantii.

Tagatislepingon Lepingust tulenevate Liisinguvõtja kohustuste nõuetekohase täitmise tagamiseks Liisinguandja ja Liisinguvõtja ja/või Liisinguandja ja Kolmanda isiku vahel sõlmitud või sõlmitav leping (sh. pandi-, käendus- ja/või garantiileping).

Võlgnevus – on Liisinguvõtja Lepingust tulenev rahaliselt väljendatud sissenõutavaks muutunud raha tasumise kohustus Liisinguandja ees, mis võib koosneda Lepingust tulenevatest Liisinguvõtja poolt õigeaegselt tasumata Rendimaksetest, Intressist, Lepingutasust, Viivistest ja Trahvidest ning muudest võimalikest lepingutest tulenevatest maksekohustustest (Haldustasu, Garantiifondi tasu jms).

Viivitusintress (viivis) – Liisinguvõtja kõrvalkohustus, mida arvestatakse Lepingust tulenevalt Võlgnevuselt (v.a intressilt ja viiviselt) protsendina iga Võlgnevuse tasumisega viivitatud kalendripäeva eest Põhitingimustes kokkulepitud viivisemäära ulatuses.

Leppetrahv – Liisinguvõtja kõrvalkohustus, mis seisneb Lepingut rikkunud Lepingu osapoole kohustuses tasuda Lepingu kahjustatud osapoolele Lepinguga kindlaksmääratud rahasumma.

Haldustasu – Kapitalirendilepingu haldamisega seonduvalt Liisinguandjale tekkiv kulu, mille on kohustatud hüvitama Liisinguvõtja Põhitingimustes kokkulepitud ulatuses.

Garantiifondi tasu – Lepingust tulenevate võlgnevuste sissenõudmise tagamiseks Liisinguandjale makstav tasu, mida on kohustatud tasuma Liisinguvõtja Põhitingimustes kokkulepitud suuruses ja korras.

Lepingu ja selle üldtingimuste osade ja punktide pealkirjad kannavad üksnes Lepingu käsitlemise hõlbustamise eesmärke ja ei mõjuta seega ühegi Lepingu sätte tõlgendamist. Lepingus, kus kontekst seda nõuab, võivad ainsuses olevad sõnad tähendada mitmust ja vastupidi. Lepingus kannavad lepingu osas Mõisted lahtimõtestatud ja Lepingus edaspidi suure algustähega kasutatavad mõisted neile antud tähendust. Eeltoodu ei kehti juhul, kui Lepingu kontekstist tuleneb mõistete teistsugune tähendus.

2         KAPITALIRENDILEPINGU SÕLMIMINE JA LIISINGUVÕTJA KINNITUSED

2.1      Liisinguandja ja Liisinguvõtja sõlmivad Lepingu lähtudes lepingueelsete läbirääkimiste tulemusel kokkulepitud põhitingimustest.

2.2      Liisinguandjal ei ole Lepingu sõlmimise kohustust. Kui Liisinguandja otsustab Lepingut mitte sõlmida ning vastav otsus põhineb andmekogudest saadud teabel, teavitab Liisinguandja Liisinguvõtjat viivitamata ja tasuta sellise andmekogus sooritatud päringu tulemustest ja kasutatud andmekogu üksikasjadest. Andmekogudest saadud teavet ei edastata, kui sellise teabe edastamine on keelatud õigusaktidega või see on vastuolus avaliku korra või julgeoleku eesmärkidega.

2.3      Lepingu sõlmimisega lõpevad muud Liisinguandja ja Liisinguvõtja vahel sõlmitud Vara omandamise finantseerimist puudutavad kokkulepped.

2.4      Lepingu sõlmimisega kinnitab Liisinguvõtja, et on tutvunud Lepingu Põhitingimustega, Üldtingimustega ja Lepingu ülejäänud lisadega, on nendest aru saanud ning need vastavad tema tahtele ja ta soovib Lepingu sõlmimist Üldtingimustes sätestatud tingimustel. Samuti kinnitab Liisinguvõtja, et ta ei sõlmi Lepingut tingituna erakorralisest vajadusest, sõltuvussuhtest, kogenematusest või muust sarnasest asjaolust.

2.5      Leping loetakse sõlmituks arvates Lepingu ja selle lisade allkirjastamisest Lepingupoolte või nende esindajate poolt.

2.6      Liisinguvõtja kinnitab, et Lepingu sõlmimisel Liisinguandjale esitatud andmed vastavad tegelikkusele. Kui nimetatud kinnitus ei vasta tõele, on Liisinguvõtja kohustatud Liisinguandjale hüvitama tegelikkusele mittevastavate andmete esitamisest tuleneva kahju.

2.7      Liisinguandjal on üldkehtiva hinnakirja muutumise korral õigus Lepingu Üldtingimusi ja Liisinguandja poolt kehtestatud hinnakirja ühepoolselt muuta.

2.8      Liisinguvõtja avaldab ja kinnitab, et:

2.8.1         Ta on hoolikalt tutvunud Lepingus ja selle lisades (s.h käesolevate Üldtingimustes) sätestatud tingimustega (ennekõike intressimääraga, krediidi kulukuse määraga, tekkivate kuludega, rahaliste kohustuste täitmise tähtpäevadega, kohustustega ja sanktsioonidega, mis tekivad Liisinguvõtjale juhul, kui Liisinguvõtja ei täida Lepingust tulenevaid kohustusi Lepingule vastavalt);

2.8.2         Ta saab Lepingu tingimustest selgelt ja üheselt aru ning on täielikult teadlik endale Lepinguga võetavatest kohustustest ja nende ulatusest ning on valmis neid praegu ja tulevikus täielikult täitma;

2.8.3         Ta on teadlik kõikidest Lepingu sõlmimisega kaasnevatest tagajärgedest (s.h nii õiguslikest kui ka majanduslikest tagajärgedest);

2.8.4         Tal puuduvad igasugused õiguslikud ja muud takistused Lepingut sõlmida ja täita;

2.8.5         Ta sõlmib Lepingu eesmärgiga täita seda kohaselt, s.h tasuda võlgnetav Vara maksumuse jääk;

2.8.6         Ta toimib Lepingu sõlmimisel ja täitmisel heas usus;

2.8.7         Liisinguvõtja on Lepingu sõlmimisega nõus ja lepingu sõlmimine vastab Liisinguvõtja otsesele, tegelikule ja vabale tahtele;

2.8.8         Tema vastu ei ole esitatud pankrotiavaldust, tema suhtes ei ole algatatud pankrotimenetlust ja ta ei ole pankrotis, tema suhtes ei kehti ärikeeldu ning tema majanduslik olukord võimaldab Lepingut kohaselt täita;

2.8.9         Lepingu sõlmimine loob talle täielikult siduva ja tingimusteta kohustuse, mis kuulub võrreldes teiste Liisinguvõtja poolt võetud või edaspidi võetavate kohustustega täitmisele eelistatud alustel, kui seadusest ei tulene teisiti;

2.8.10       Ta on täielikult teovõimeline, tema teovõime ei ole seadusest tulenevalt ega kohtuotsusega piiratud ning tal on piiramata õigused ja volitused Lepingu sõlmimiseks ja enesele Lepinguga võetud kohustuste täitmiseks;

2.8.11       Liisinguandja ei ole sundinud teda Lepingut sõlmima ning on tema soovil selgitanud Lepingu sõlmimisega kaasnevaid kohustusi ja vastanud kõigile küsimustele seoses käesoleva Lepinguga;

2.8.12       Ta ei pea Lepingu tingimusi enda jaoks äärmiselt ebasoodsateks;

2.8.13       Ta on esitanud Liisinguandjale kogu tõese teabe enda majandusliku seisukorra kohta;

2.8.14       Liisinguvõtja kinnitab, et Liisinguvõtja omandis on piisavalt vara, mille arvelt on Liisinguvõtjal võimalik käesolevast Lepingust tulenevaid kohustusi kohaselt täita.

3         VARA (LIISINGUESE)

3.1      Liisinguandja omandab Liisinguvõtja huvides ja kokkuleppel Liisinguvõtjaga Müügilepingu alusel Müüjalt Põhitingimustes spetsifitseeritud Vara ja annab seejärel Vara Rendiperioodi lõppemiseni Liisinguvõtja valdusse ja kasutusse. Liisinguandja on käsitletav Vara omandamise finantseerijana. Liisinguandja ei vastuta Liisinguvõtja poolse Vara valiku ega Vara seisundi eest.

3.2      Liisinguvõtja valib Müüja ning Vara ja määrab selle tingimused, sh komplektsuse. Müüja vastutab Vara vastavuse eest Müügilepingu ja/või Lepingu tingimustele ning kannab kõik Varaga seonduvad kulud ja kahjud. Liisinguvõtja võib esitada otse Müüja vastu Liisinguandja kui ostja nõude, mis tekib sellest, et Müüja rikub Liisinguandjaga sõlmitud Müügilepingut. Sellist nõuet esitades on Liisinguvõtjal kõik ostja õigused ja kohustused, välja arvatud eseme eest maksmise kohustus ja õigus nõuda eseme omandi üleandmist.

3.3      Vara täpsed andmed märgitakse Lepingu Põhitingimustesse (Lepingusse), mille lahutamatuks ning oluliseks osaks on käesolevad Üldtingimused.

3.4      Vara Müüjalt vastuvõtmise hetkest läheb Liisinguvõtjale üle Vara valdus, juhusliku hävimise riisiko ja suurema ohu allika valdaja vastutus.

3.5      Vara omandiõigus kuulub Liisinguandjale ning Liisinguvõtja saab Lepingu alusel Vara omanikuks alles pärast Lepingu tingimuste tähtaegset ja nõuetekohast täitmist. Liisinguvõtjal ei ole õigust Rendiperioodi ajal Vara käsutada, sh seda pantida või koormata mistahes Kolmandate isikute õigustega. Kõik Liisinguvõtja poolt kuni Lepingu lõppemiseni Kolmandate isikutega sõlmitavad lepingud ja kokkulepped, mis seisnevad Vara kasutamises või käsutamises ilma Liisinguandja kirjaliku nõusolekuta, on vastuolus Lepinguga ning seetõttu tühised nende sõlmimisest alates.

3.6      Liisinguvõtjal on õigus anda Vara allrendile ainult Liisinguandja eelneval kirjalikul nõusolekul, kooskõlastades vastavad lepingud Liisinguandjaga ning tingimusel, et Lepingu lõppemisel lõpevad ka Kolmanda(te) isiku(te)ga sõlmitud lepingud. Vara Kolmanda(te) isiku(te) kasutusse andmise korral jääb Liisinguandja ees vastutavaks Liisinguvõtja.

3.7      Liisinguvõtja kohustub hoidma Vara korras ja kasutama säästlikult ning heaperemehelikult kooskõlas Vara otstarbega.

3.8      Liisinguvõtja on kohustatud tähtaegselt ja kohaselt tasuma iseseisvalt kõik Lepingu objektiks oleva Vara valduse ning kasutusega seotud riiklikud, kohalikud maksud ja Vara kasutamise käigus põhjustatud seaduserikkumiste korral trahvid ja nõuded. Liisinguvõtja kannab ka kõik muud kulud, mis tekivad seoses Vara kasutamisega (võimalikud regressnõuded, kahjunõuded jne).

3.9      Liisinguvõtjal ei ole lubatud kasutada Vara ilma Liisinguandja kirjaliku nõusolekuta taksoveoks, autorenditeenuste osutamiseks, õppesõiduks, turva- või kullerteenuste osutamiseks, operatiivsõidukiks ega osalemiseks rallidel ning muudel võistlussõitudel.

3.10    Liisinguvõtja ei ole õigustatud Vara kasutamise võimatuse korral nõudma Liisinguandjalt Vara asendamist samaväärse Varaga või Lepingust tulenevate maksete vähendamist.

3.11    Liisinguvõtja ei tohi Vara ilma Liisinguandja eelneva kirjaliku nõusolekuta viia väljapoole Euroopa Liidu territooriumi.

3.12    Lepingus toodud kohustuste nõuetekohase täitmise korral läheb Vara omandiõigus Lepingu kõigi maksete täielikul tasumisel üle Liisinguvõtjale.

3.13    Vara omandiõiguse üleminek vormistatakse vastava aktiga Liisinguandja ja Liisinguvõtja volitatud esindajate poolt.

3.14    Vara omandi ülekandmisega seonduvad kulud (s.h registrikande muutmise kulud liiklusregistris) nii Müüjalt Liisinguandjale kui Liisinguandjalt Liisinguvõtjale kannab Liisinguvõtja.

4         LEPINGU SÕLMIMISEGA SEOTUD KULUD

4.1      Liisinguvõtja tasub Esimese sissemakse Liisinguandja arvelduskontole enne käesoleva Lepingu allkirjastamist.

4.2      Liisinguvõtja kohustub tasuma Liisinguandjale Lepingu tähtaja jooksul Rendimakseid vastavalt Lepingu lisaks olevale Maksegraafikule ning muid makseid vastavalt Lepingu tingimustele.

4.3      Liisinguvõtja tasub perioodiliselt, igal Maksetähtpäeval, Liisinguandjale intressi, mida arvestatakse Liisinguvõtja poolt tasumata Vara maksumuse jäägilt, milline oli intressi arvestamise perioodi alguses ja vastavalt Põhitingimustes sätestatud intressimäärale aastas.

4.4      Liisinguvõtja on kohustatud igakuiselt hüvitama Liisinguandjale käesoleva Lepingu haldamisega seonduvad kulud (Haldustasu) Lepingu Põhitingimustes ja Lepingu lisaks olevas Maksegraafikus sätestatud suuruses ning tähtaegadel.

4.5      Liisinguvõtja on kohustatud rahalise kõrvalkohustusena igakuiselt Liisinguandjale tasuma Garantiifondi tasu Lepingu Põhitingimustes ja Lepingu lisaks olevas Maksegraafikus sätestatud suuruses ning tähtaegadel.

4.6      Lisaks Rendimaksetele tuleb Liisinguvõtjal kanda Lepingust tulenevate nõuete täitmisel tehtavad võimalikud pangaülekande kulud. Võimalikud panga ülekandekulud tasutakse otse vastava teenuse osutajale.

4.7      Juhul, kui Liisinguvõtja on tellinud kokkuleppel Liisinguandjaga Liisinguandjalt või tema vahendusel kõrvalteenuseid (nt kindlustus), siis kohustub Liisinguvõtja tasuma Liisinguandjale vastavate kõrvalkulude eest vastavalt kokkuleppele ning Hinnakirjale.

5         MAKSETINGIMUSED

5.1      Liisinguandja edastab tasumisele kuuluvate Rendimakse ja kõrvalkohustuste suuruse ning raha tasumise kohustuste täitmise tähtaja kohta teate või arve Liisinguvõtja avaldatud e-postiaadressile. Kui teate või arve saatmine Liisinguvõtjale e-posti teel ei ole võimalik, edastatakse teade või arve lihtkirjaga Liisinguvõtja avaldatud aadressile.

5.2      Täitmisele (tasumisele) kuuluvate Rendimakse ja kõrvalnõuete tasumise kohustuste suuruse ja tasumise tähtaja teate (arve) mittekättesaamine ei vabasta Liisinguvõtjat Lepingust tulenevate kohustuste tähtaegse täitmise kohustusest.

5.3      Liisinguvõtja on kohustatud kõik Lepingust tulenevad raha tasumise kohustused täitma Liisinguandja pangakontole nr EE412200221047920126  Swedbank pangas. Maksekorraldusel peab selgituses olema näidatud Liisinguvõtja nimi ja Lepingu number ja viitenumber. Maksekorraldusel toodud andmete vastuolu korral on Liisinguandjal õigus lähtuda esmalt viitenumbrist. Kui Liisinguvõtja tasub Lepingust tulenevate raha tasumise kohustuste täitmiseks raha Lepingu Põhitingimustes või Üldtingimustes mainimata kolmandatele isikutele, ei loeta Lepingust tulenevaid kohustusi kohaselt täidetuks ning raha tasumise kohustus ei lõpe.

5.4      Kui Liisinguvõtja või kolmas isik tasub Lepingust tuleneva raha tasumise kohustuse täitmiseks raha, millest ei piisa kõigi sissenõutavaks muutunud kohustuste täitmiseks või kui mitu raha tasumise kohustust on samaaegselt sissenõutavad, loetakse sissenõutavaks muutunud raha tasumise kohustused täidetuks alljärgnevalt:

5.4.1         võla sissenõudmiseks tehtud kulud (s.h Vara võõrandamisega seotud kulud);

5.4.2         rendimakse;

5.4.3         võlgnetav intress;

5.4.4         muud raha tasumise kohustused (s.h tasumata Viivitusintress, Leppetrahv, Garantiifondi makse, Haldustasu ja muud kulud).

5.5      Liisinguandja ei või keelduda osaliste maksete vastuvõtmisest. Kui Liisinguvõtja on teinud osalise makse raha tasumise kohustuse täitmiseks enne raha tasumise kohustuse sissenõutavaks muutumist, loetakse raha tasumise kohustus täidetuks alles pärast selle sissenõutavaks muutumist. Raha tasumise kohustuste täidetuks lugemisel lähtutakse seejuures punktis 5.4. sätestatud täitmise järjekorrast.

5.6      Liisinguvõtjal on õigus täita Lepingust tulenevad kohustused Liisinguandjale ennetähtaegselt selle eest lisatasusid maksmata.

5.7      Kõik Lepingujärgsed maksed kuuluvad tasumisele Liisinguandja arvelduskontole ning loetakse tasutuks alates vastava summa laekumisest Liisinguandja kontole. Liisinguandja informeerib Liisinguvõtjat arvelduskonto(de) andmete muutumisest ning muudest makse teostamiseks vajalikest detailidest.

6         VASTUTUS JA SANKTSIOONID

6.1      Liisinguvõtja vastutab täielikult ja tingimusteta Vara säilimise ja korrasoleku eest alates Vara vastuvõtmise hetkest kuni Lepingu lõppemise või lõpetamiseni. Liisinguvõtja valdusest Vara väljaminek, hävimine, kaotsiminek, kahjustumine või muu samalaadne juhtum ei vabasta Liisinguvõtjat vastutusest ja Lepingujärgsete kohustuste täitmisest.

6.2      Müüja vastutab kõigi Vara puuduste (sh varjatud ja tulevikus tekkivate puuduste) eest ning Varaga seoses tekkinud nõuete ja kahjude eest ning Liisinguvõtjal ei ole eelpoolnimetatu osas mis tahes nõudeid Liisinguandja vastu. Liisinguandja ei vastuta Liisinguvõtja ees ühelgi juhul Vara vastavuse eest Lepingus sätestatud ja/või Liisinguvõtja ja Müüja vahel kokkulepitud tingimustele. Samuti ei vastuta Liisinguandja Liisinguvõtja ees Müüjapoolsete kohustuste rikkumiste korral, sealhulgas juhul, kui Müüja viivitab Vara üleandmisega või rikub mis tahes muid kohustusi Lepinguosaliste ees.

6.3      Kui Müüja ei täida Müügilepingust tulenevat Vara üleandmise kohustust või kui Vara ei vasta kokkulepitud tingimustele ning Müüja on õigustamatult keeldunud Liisinguvõtja poolt esitatud õiguskaitsevahendite rahuldamisest, siis võib Liisinguvõtja keelduda omapoolse kohustuse täitmisest Liisinguandja suhtes. Selle õiguse kasutamise eelduseks on Müüja poolne põhjendamatu keeldumine tema vastu Liisinguvõtja poolt esitatud õiguskaitsevahendi(te) täitmisest.

6.4      Kui Lepingus ei ole sätestatud Liisinguvõtja kohustuse rikkumise eest leppetrahvi muus ulatuses, on Liisinguandjal õigus Lepingust tuleneva muu kui maksekohustuse rikkumise eest nõuda Liisinguvõtjalt iga vastava rikkumise eest leppetrahvi summas kuni kaks protsenti (2%) Liisinguandjale tagastamata Krediidisumma jäägilt vastava Lepingurikkumise ajahetkel, kui vastavat rikkumist ei ole heastatud selleks Liisinguandja poolt antud mõistliku tähtaja jooksul. Liisinguandja ei ole kohustatud andma täiendavat tähtaega, kui rikkumise heastamine ei ole vastavalt asjaoludele mõistlik või võimalik, tegemist on olulise või korduva rikkumisega  või Liisinguandjal on muul põhjusel õigustatud huvi rikkumise heastamisest keelduda. Lisaks leppetrahvile on Liisinguandjal õigus nõuda Liisinguvõtjalt Lepingu rikkumisega Liisinguandjale tekitatud kahju hüvitamist.

6.5      Leppetrahvi maksmine ei vabasta Liisinguvõtjat rikutud kohustuse või muu lepingulise kohustuse täitmisest ega võta Liisinguandjalt õigust Leping sama või muu rikkumise eest Lepingus sätestatud alusel või seaduses sätestatud muul alusel ennetähtaegselt üles öelda.

6.6      Kui Liisinguvõtja viivitab Lepingust tuleneva raha tasumise kohustuse (v.a Intressi ja viivise tasumise kohustused) täitmisega, on Liisinguandjal õigus Liisinguvõtjalt nõuda võlgnetavalt summalt viivise tasumist Lepingu Põhitingimustes (Lepingus) märgitud viivisemääras iga tasumisega viivitatud päeva eest. Liisinguandja ja Liisinguvõtja lepivad kohaldatava viivisemäära suuruses kokku Lepingu Põhitingimustes.

6.7      Viivise arvestamisel lähtutakse tegelikust päevade arvust kuus ja 365-päevasest aastast. Viivise arvestamine lõpetatakse võlgnevuste tasumise päeval ning tasumata viiviselt viivist ei arvestata.

6.8      Liisinguandjal on õigus nõuda Liisinguvõtjalt lepingu rikkumisel võla sissenõudmisega seotud kulude, sh võlamenetlusega, kohtu-, inkasso- ja täitemenetlusega seotud kulude hüvitamist ning Liisinguvõtjale saadetud kirjalike meeldetuletuskirjade tasude maksmist vastavalt Liisinguandja kehtivale hinnakirjale.

6.9      Kui Liisinguvõtja rikub Lepingus sätestatud kohustust, mis ei seisne raha tasumises, on Liisinguvõtja kohustatud tasuma iga rikkumise eest Liisinguandjale leppetrahvi Lepinguga kokkulepitud summa ulatuses. Leppetrahv tuleb tasuda viie (5) Pangapäeva jooksul arvates Liisinguandjalt vastavasisulise kirjaliku teatise saamise päevast. Teatise mittesaamine ei vabasta Liisinguvõtjat nimetatud kohustuste täitmisest.

6.10    Viivise tasumise kohustuse või muude kõrvalkohustuste täitmine ei vabasta Liisinguvõtjat täitmata kohustuse täitmisest. Lisaks on Liisinguandjal õigus nõuda kogu tekitatud kahju hüvitamist.

6.11    Liisinguvõtja on kohustatud hüvitama Liisinguandjale Lepingust tulenevate võlgnevuste sissenõudmisega seonduvad kulud vastavalt Liisinguandja kodulehel www.sofi.ee avaldatud hinnakirjale. Liisinguvõtja kinnitab Lepingu allkirjastamisega, et ta on tutvunud hinnakirjaga ning kinnitab seda oma allkirjaga Lepingul. Lisaks hinnakirjas välja toodud võlgnevuste sissenõudmisega seonduvatele kuludele kohustub Liisinguvõtja Liisinguandjale hüvitama Liisinguandja õigusteenuskulud ja menetluskulud.

6.12    Lisaks Lepingust tulenevate kohustuste tagatiseks olevale Varale käendab Liisinguvõtja Lepingust tulenevaid kohustusi kogu oma varaga.

7         INFORMEERIMINE

7.1      Liisinguvõtja informeerib kolme (3) kalendripäeva jooksul Liisinguandjat kui:

7.1.1         Vara läheb kaotsi, kahjustub või hävib osaliselt või täielikult;

7.1.2         muutub Liisinguvõtja elukoha või postiaadress või Lepingus fikseeritud Liisinguvõtja kontaktandmed ja pangarekvisiidid;

7.2      Liisinguvõtja kohustub viivitamatult informeerima Liisinguandjat:

7.2.1         igast olukorrast, mis vähendab või võib vähendada Liisinguvõtja maksevõimelisust;

7.2.2         olemasolevatest või võimalikest raskustest Lepingust tulenevate kohustuste täitmisel;

7.2.3         igast asjaolust, mis halvendab või võib halvendada Liisinguvõtja majanduslikku olukorda tulevikus;

7.2.4         igast Liisinguvõtja poolt algatatud või tema vastu suunatud vahekohtu-, kohtu-, pankroti- ja/või täitemenetlusest, kui see võiks halvendada Liisinguvõtja majanduslikku olukorda;

7.2.5         kui Liisinguvõtja on võtnud täiendava laenu ja/või muu rahalise kohustuse Kolmanda isiku ees. Laenukohustusena käsitatakse kohustusi, mis on tekkinud laenamise, liisingu või tagatistehingute (sh käendamise) tulemusena;

7.2.6         igast juhtumist, mille tagajärjel on halvenenud Vara seisukord.

7.3      Informatsioonivahetus toimub lepingus sätestatud rekvisiitidel. Liisinguvõtja kohustub Liisinguandjat viivitamatult informeerima rekvisiitide muutumisest.

7.4      Punktides 7.1.-7.2. sätestatud kohustuste mittetäitmine võtab Liisinguvõtjalt õiguse tugineda nendele asjaoludele vaidlustes Liisinguandjaga.

7.5      Kõik Lepinguga seonduvalt esitatavad teated (taotlused, ettepanekud, avaldused jms) peavad olema kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, välja arvatud juhul, kui Leping näeb ette teisiti. Kirjalikud teated loetakse kätte saaduks, kui nad on postiasutusele üle antud väljastamiseks lepingus sätestatud rekvisiitidel ja teate postiasutusele üleandmisest on möödunud kolm (3) päeva. Ülejäänud teated loetakse kätte saaduks, kui nende saatmisest lepingus sätestatud rekvisiitidel on möödunud kolm (3) päeva.

7.6      Liisinguvõtja annab Liisinguandjale nõusoleku edastada teateid, ettepanekuid ning teavet Liisinguandja tegevuse ja toodete kohta Liisinguvõtja elukohta ning tema kõikidele sidevahenditele (s.h elektronpostiaadressile).

8         KINDLUSTUSKOHUSTUS

8.1      Kui Põhitingimustes on sätestatud Liisinguvõtja kaskokindlustuse kohustus, on Liisinguvõtja kohustatud Vara oma valdusse saamise päeval ja enne Varaga liikluses osalemist, sõlmima Liisinguandja poolt aktsepteeritavas kindlustusseltsis, millised on fikseeritud Liisinguandja kodulehel, Liisinguandja poolt Põhitingimustes sätestatud tingimustel Vara suhtes vabatahtliku sõidukikindlustuse ehk kaskokindlustuse lepingu, kus kindlustusvõtjaks määratakse Liisinguvõtja ning soodustatud isikuks (kindlustushüvitise saajaks) Liisinguandja. Kõik kindlustusega seotud kulud kannab Liisinguvõtja. Vara peab olema kindlustatud Põhitingimustes sätestatud aja jooksul. Kogu lepinguperioodi jooksul kohustub Liisinguvõtja tagama Vara osas kohustusliku liikluskindlustuse olemasolu.

8.2      Kui Liisinguvõtja ei esita Liisinguandjale kehtivat Vara kaskokindlustuspoliisi hiljemalt kolme (3) kalendripäeva jooksul arvates Vara oma valdusse saamise päevast, on Liisinguandjal õigus ja Liisinguvõtjapoolne volitus kindlustada Vara enda poolt valitud kindlustusseltsis ja tingimustel ning nõuda tekkinud kulu sisse Liisinguvõtjalt.

8.3      Liisinguvõtja on kohustatud kindlustuslepingu sõlmima põhimõttel, et kindlustusjuhtumi saabumisel, mille tagajärjel Vara hävib, röövitakse, varastatakse või kahjustub ja see toob kindlustuslepingu kohaselt kaasa Kindlustusandja kohustuse maksta kindlustushüvitist, tasub Kindlustusandja selle Liisinguandja arvelduskontole.

8.4      Kui Vara varastatakse, röövitakse, hävib või muutub kasutuskõlbmatuks, on Liisinguandjal õigus Leping üles ütelda ning Liisinguvõtja on kohustatud hüvitama Liisinguandjale kõik kulud, mida Liisinguandja kandis seoses Varaga, eelkõige Vara netohinna ja netohinna finantseerimise kulud selles ulatuses, milles need ei ole kaetud juba tasutud Rendimaksetega. Liisinguvõtja on kohustatud kulud hüvitama neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul Liisinguandja poolt vastavasisulise teate saatmise (postitamise) päevast arvates. Kui Vara kindlustanud Kindlustusandja on hüvitanud Liisinguandjale Vara varguse, röövimise või kasutuskõlbmatuks muutumisega tekitatud kahju, väheneb Kindlustusandja poolt tasutud summa võrra Liisinguvõtja poolt tasumisele kuuluv summa. Kui Kindlustusandja tasub ülalnimetatud hüvitise pärast eelpool toodud neljateistkümne (14) päevase tähtaja möödumist, tagastab Liisinguandja Liisinguvõtjale summa, mis ületas Liisinguandja nõuded Liisinguvõtjale.

8.5      Liisinguvõtjapoolne mittenõustumine kindlustusandja otsusega Vara hävimise või kahjustumise kindlustusjuhtumiks mittetunnistamise või kahju hüvitamisest keeldumise kohta ja sellest tulenevad õiguslikud vaidlused ei vabasta Liisinguvõtjat tähtaegselt ja kohaselt täitmast Lepingu punktis 8.4 sätestatud kohustust Liisinguandja ees.

8.6      Kõik kindlustusmaksed ja mis tahes muud kindlustusega seotud kulud ja/või kahjud (sh kindlustusandjate poolt Liisinguandja vastu esitatud Varaga seotud regressinõuded) on kohustatud tasuma Liisinguvõtja. Kui mis tahes kulud ja/või kahjud on kandnud Liisinguandja, siis on Liisinguvõtja kohustatud vastavad summad Liisinguandjale viivitamatult täies ulatuses hüvitama.

8.7      Vara kahjustumise korral on Liisinguvõtja kohustatud võimalikult lühikese aja jooksul taastama Vara omal kulul. Liisinguvõtja on kohustatud valima töövõtjad, kes annavad tehtud töödele Liisinguandja poolt aktsepteeritava garantii. Kui Vara kindlustanud Kindlustusandja hüvitis on laekunud Liisinguandja arvelduskontole, on Liisinguvõtja Lepinguosaliste täiendava kokkuleppe korral õigustatud nõudma nimetatud summade tasumist Liisinguandja poolt Liisinguvõtjale koheselt pärast Vara seisukorra taastamist.

8.8      Kui Liisinguandja arvelduskontole laekunud Kindlustushüvitis ei kata Liisinguandja kulutusi ja Liisinguandja nõudeid Liisinguvõtjale täies ulatuses, on Liisinguvõtja kohustatud Liisinguandja esimesel kirjalikul nõudel neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul Liisinguandja poolt vastavasisulise teate postitamise päevast arvates hüvitama Liisinguandjale nõude puudujääva osa.

8.9      Kui kindlustusjuhtumi tagajärjel hävib või kahjustub Vara ja kindlustuslepingu tingimuste kohaselt ei hüvita Kindlustusandja kogu kindlustusväärtust, osaleb läbirääkimisel Kindlustusandjaga kindlustushüvitise ja Vara taastamise ning remondiga seotud küsimustes Liisinguandja esindajana Liisinguvõtja. Kui Liisinguandja soovib, on tal igal ajal õigus saada kaasatud Liisinguandja ja Kindlustusandja vahel peetavatesse läbirääkimistesse. Kui kokkuleppel Kindlustusandja ja Liisinguandja vahel taastatakse Vara kindlustuslepingus kokkulepitud viisil ja korras, toimub arveldamine Kindlustusandja ja Liisinguandja kui hüvitise saaja vahel. Liisinguandja nõudel on Liisinguvõtja kindlustusvõtjana kohustatud esindama Liisinguandjat kui omanikku läbirääkimistel ja Vara taastamise ning remondiga seotud küsimuste lahendamisel Kindlustusandjaga.

8.10    Vara hävimisel, kahjustumisel või varguse korral on Liisinguvõtja kohustatud hüvitama Liisinguandjale ka kindlustusvõtja omavastutusega seotud kulud.

8.11    Kindlustusjuhtumi saabumisel on Liisinguvõtja kohustatud võtma tarvitusele abinõud Vara päästmiseks ja edasise kahju vältimiseks, teatama kindlustusjuhtumist viivitamatult Kindlustusandjale, õiguskaitseorganitele ja/või päästeametile ning täitma muid kindlustuslepingu tingimusi ja mitte hiljem kui kolme (3) kalendripäeva jooksul informeerima Liisinguandjat Vara kahjustumise või hävimisega seotud asjaoludest.

8.12    Liisinguvõtja kohustub esitama Liisinguandjale hiljemalt kümme (10) kalendripäeva enne kehtiva Vara kaskokindlustuspoliisi lõppu uue kehtiva kindlustuspoliisi järgneva kindlustusperioodi kohta kuni Põhitingimustes sätestatud kohustusliku perioodi lõppemiseni. Liisinguandja poolt aktsepteeritavad kindlustusseltsid on fikseeritud Liisinguandja kodulehel ja Liisinguandjal on õigus neid ilma Liisinguvõtjat teavitamata muuta.

8.13    Kui Liisinguvõtja ei esita Liisinguandjale uut kehtivat Vara kindlustuspoliisi hiljemalt kümme (10) kalendripäeva enne kehtiva kindlustuspoliisi tähtaja lõppu, on Liisinguandjal õigus ja Liisinguvõtjapoolne volitus kindlustada Vara ise enda poolt valitud kindlustusseltsis ja tingimustel ning nõuda tekkinud kulu sisse Liisinguvõtjalt.

8.14    Liisinguvõtja kohustub täitma kõiki Vara kindlustuslepingute tingimusi.

8.15    Kui Liisinguvõtja ei esita Liisinguandjale või Kindlustusmaaklerile õigeaegselt andmeid, mis on vajalikud uue kindlustuslepingu sõlmimiseks (sealhulgas ei näita nimetatud isikute nõudmisel Vara ette uue kindlustuslepingu sõlmimiseks) ning ei esita ka tähtaegselt kehtivat poliisi või rikub muul viisil Lepingu punkti 8 alapunktides sätestatud mistahes kohustust, on Liisinguandjal õigus nõuda Liisinguvõtjalt leppetrahvi kuni kaks protsenti (2%) Vara maksumusest. Leppetrahvi tasumine ei vabasta Liisinguvõtjat Lepingust tulenevate kohustuste täitmisest.

8.16    Liisinguvõtja kohustus on tagada kohustusliku liikluskindlustuse kehtivus, esitada Liisinguandjale sellekohased kindlustuspoliisi(d) kogu Lepingu kehtivusaja jooksul ja tasuda kindlustusmaksed. Kohustusliku liikluskindlustuse iga poliisi kehtivusaeg peab olema üks (1) aasta. Lepingu sõlmimisega annab Liisinguvõtja volituse Kindlustusmaaklerile Vara suhtes kohustusliku liikluskindlustuse lepingu sõlmimiseks.  Liisinguvõtja võib Vara suhtes sõlmitud liikluskindlustuse lepingule taotleda maksevabastust üksnes Liisinguandja eelneval kirjalikul nõusolekul.

8.17    Lepingu lõppemise korral on Liisinguandjal Lepingust tulenev volitus lõpetada kõik Liisinguvõtja poolt Vara kindlustamiseks sõlmitud kindlustuslepingud ja juhul, kui nende alusel tagastatakse kindlustusmaksete ettemakseid, siis saada enda valdusesse ettemaksed ja kustutada nende arvelt Lepingust tulenevat Liisinguvõtja Võlgnevust.

8.18    Lepingu sõlmimisega annab Liisinguvõtja nõusoleku tema isikuandmete edastamiseks Kindlustusmaaklerile Vara kindlustamise eesmärgil kindlustuspakkumise koostamiseks.

9         LIISINGUANDJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

9.1      Liisinguandjal on õigus igal ajal kas ise või läbi Kolmandate Isikute kontrollida Vara seisukorda ja olemasolu.

9.2      Kui Vara kontrollimise vajaduse põhjustas Liisinguvõtja poolne Lepingutingimuste mittetäitmine või mittekohane täitmine, kohustub Liisinguvõtja vastuvaidlematult ja täielikult tasuma kõik Liisinguandja poolt kontrollimisega seotud kulutused.

9.3      Liisinguandja poolt Lepingu ülesütlemise korral, on Liisinguandjal õigus saada tagasi Vara komplektsuses, millises ta oli Vara vastuvõtmise hetkel (arvestades loomulikku kulumist) ja Varaga seotud dokumentatsioon.

9.4      Liisinguandjal on õigus võtta Liisinguvõtja valduses olev Vara enda valdusse ning Liisinguvõtjal on kohustus anda Vara Liisinguandja valdusse ning tasuda vaatamata Vara valduse kaotamisele Lepingust tulenevaid makseid, kui:

9.4.1         Liisinguvõtja viivitab Lepingust tuleneva raha tasumise kohustuse täitmisega rohkem kui kolmkümmend (30) päeva);

9.4.2         Liisinguvõtja kahjustab või võib kahjustada Vara.

9.5      Kui Liisinguvõtja ei tagasta Vara Lepingus sätestatud tingimustel, on Liisinguandjal õigus kasutada tema käsutuses olevaid seaduslikke võimalusi Vara oma valdusse saamiseks ja sellega tehtud kulude ning tekitatud kahju sissenõudmiseks. Liisinguandjal on õigus Vara välja nõuda mistahes ebaseaduslikust valdusest, nõuda Vara kasutamise takistuste kõrvaldamist ja kahju hüvitamist, mida on Varale tekitanud teised isikud, sealhulgas Liisinguvõtja.

9.6      Liisinguandja ei või takistada Liisinguvõtjat Vara kasutamisel ja valdamisel, välja arvatud õigusaktides ja/või Lepingus toodud juhtudel.

10       LEPINGU ÜLESÜTLEMINE JA LEPINGUST TAGANEMINE

10.1    Liisinguandja ja Liisinguvõtja on kokku leppinud, et Liisinguandjal on õigus Leping üles öelda ennetähtaegselt ning etteteatamiseta ja Vara maksumuse jääk muutub tervikuna sissenõutavaks ning tuleb Liisinguandjale tasuda siis, kui leiab aset kasvõi üks alljärgnevalt loetletud sündmustest, mida Lepinguosalised peavad mõjuvateks põhjusteks:

10.1.1       Liisinguvõtja viivitab täielikult või osaliselt kolme üksteisele järgneva osamakse tasumisega rohkem kui neliteist (14) päeva ja Liisinguandja on andnud Liisinguvõtjale edutult vähemalt kahenädalase täiendava tähtaja raha tasumise kohustuse täitmiseks koos teatega, et täiendava tähtaja möödumisel muutub Vara maksumuse jäägi tasumise kohustus tervikuna sissenõutavaks. Liisinguandja peab Liisinguvõtjale hiljemalt koos nimetatud tähtaja andmisega pakkuma võimalust läbirääkimisteks, et leida võimalus kokkuleppele jõudmiseks.

10.1.2       Liisinguandjale on esitatud eksitavaid või valeandmeid;

10.1.3       Liisinguandjat ei ole viivitamatult informeeritud asjaoludest, mis võivad takistada Lepingust tulenevate kohustuste nõuetekohast täitmist;

10.1.4       Liisinguvõtja on rikkunud oma rekvisiitide muutumisest teavitamise kohustust;

10.1.5       Liisinguvõtja majanduslik olukord on selliselt halvenenud, et Lepingust tulenevate raha tasumise kohustuste nõuetekohane täitmine on ohustatud, või kui Liisinguvõtja on muutunud maksejõuetuks enne Lepingu sõlmimist, kuid Liisinguandjale sai see teatavaks alles pärast Lepingu sõlmimist;

10.1.6       Liisinguvõtja maksevõime olulise vähenemise korral;

10.1.7       Liisinguvõtja suhtes on algatatud seaduse alusel läbiviidav menetlus, millise menetluse tulemusel võivad Liisinguvõtjal tekkida täiendavad raha tasumise kohustused või täite-, pankroti-, likvideerimis- või maksumenetlus;

10.1.8       Liisinguvõtja rikub ükskõik millist teist Liisinguandja ja Liisinguvõtja kliendiks oleva kolmanda isiku vahel sõlmitud lepingut ja Liisinguandjal on tekkinud õigus nõuda rikutud lepingust tulenevate kohustuste kohest täitmist;

10.1.9       Lepingust tuleneva muu kohustuse rikkumise korral, mis toob kaasa Liisinguandja huvi kadumise lepingu täitmise vastu või mis on oma iseloomult Lepingu oluline rikkumine;

10.1.10     Lepingust tulenevaid Liisinguvõtja kohustusi taganud käendaja või garant kujundatakse ümber, lõpetatakse tema tegevus või kuulutatakse välja tema pankrot või kinnitatakse saneerimiskava tingimustel, millega kujundatakse ümber Liisinguandjale antud käendus või garantii, ning Liisinguvõtja ei suuda neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul anda Liisinguandjale viimast rahuldavaid lisatagatisi;

10.1.11     Vara väärtus väheneb Liisinguvõtja tegevuse või tegevusetuse tulemusena, sh juhul kui Liisinguvõtja jätab kõrvaldamata Vara puudused, mille kõrvaldamiseks ta on Lepingu kohaselt kohustatud;

10.1.12     Vara hävib, muutub kasutuskõlbmatuks või väljub püsivalt Lepinguosaliste valdusest (sh Vara varguse, röövi või omastamise tagajärjel);

10.1.13     Liisinguvõtja jätab vara nõuetekohaselt kindlustamata või ei uuenda Lepinguga ettenähtud korras kindlustuslepingut või rikub muul viisil Üldtingimuste peatükis 8 sätestatud Vara kindlustamise kohustust;

10.1.14     Liisinguvõtja on esitanud valeandmeid eesmärgiga saada Liisinguandjalt finantseeringut;

10.1.15     Müügilepingust taganetakse Vara puuduste tõttu või muul põhjusel.

10.1.16     Liisinguandjal tekib põhjendatud kahtlus, et tehingu eesmärgiks on rahapesu või terrorismi rahastamine ja Liisinguvõtja ei tõenda Liisinguandja hinnangul piisavalt Lepingu alusel tehtavateks makseteks kasutatava raha seaduslikku päritolu.

10.1.17     Liisinguvõtja jätab tähtaegselt tasumata Esmase sissemakse ja/või Lepingutasu ja/või informeerib Liisinguandjat otsusest loobuda Esmase sissemakse tasumisest.

10.2    Lepingu ülesütlemise korral Liisinguandja poolt ei kuulu Esmane sissemakse, Lepingutasu ja Lepingu ülesütlemise hetkeni Liisinguvõtja poolt Liisinguandjale Lepingu alusel tasutud maksed Liisinguvõtjale tagastamisele.

10.3    Liisinguvõtja on kohustatud Lepingust tuleneva Vara maksumuse jäägi tervikuna sissenõutavaks muutumise korral täitma Liisinguandjale Lepingust tulenevad raha tasumise kohustused neljateistkümne (14) päeva jooksul arvates Liisinguandjalt vastavasisulise teate saamise päevast.

10.4    Lepingu ülesütlemise korral peab Liisinguvõtja Vara ja Varaga seotud dokumentatsiooni koheselt tagastama Liisinguandja poolt näidatud ajal ja kohas Liisinguandja volitatud esindajale või Liisinguandja poolt määratud Kolmandale Isikule. Koos Varaga tuleb tagastada Vara dokumentatsioon ning kõik Liisinguvõtjale üle antud võtmed ning signalisatsioonipuldid ja/või muud Vara juurdepääsu või käitamist võimaldavad vahendid.

10.5    Liisinguvõtja poolt Liisinguandjale ja/või Kolmandale Isikule tagastatav Vara peab olema samas komplektsuses, sisaldama Varaga selle Liisinguvõtjale üleandmise hetkel kaasa antud lisavarustust või sellele paigaldatud lisaseadmeid ja Liisinguandjale kuuluvaid parendusi. Liisinguvõtja poolt tagastatav Vara peab olema samas seisundis, milles Liisinguvõtja selle sai, arvestades Vara normaalset kulumist selle sihtotstarbelisel kasutamisel ning sellel ei tohi olla kahjustusi ega olulisi puudusi.

10.6    Vara seisundi, kulumise astme ja väärtuse languse ulatuse määrab Liisinguandja või tema poolt volitatud isik. Kui Vara tagastamisel ei vasta selle seisund Lepingus ettenähtud tingimustele, siis on Liisinguvõtja kohustatud viima Vara omal kulul nõutavasse seisukorda ja/või hüvitama Liisinguandjale viimase poolt selleks tehtud kulutused ja/või kompenseerima Liisinguandjale Vara väärtuse langusega tekitatud kahju.

10.7    Vara tagastamisel Lepingu ennetähtaegsel lõppemisel määratakse Vara turuväärtus kas Liisinguandja poolt valitatud eksperdi poolt koostatud eksperthinnangu alusel või kujuneb see Vara müügiprotsessi käigus. Vara turuväärtus võib selguda ka Vara müügiprotsessi käigus, kusjuures Liisinguandja ja Liisinguvõtja on eraldi kokku leppinud, et sellisel juhul loetakse Vara tagastamisjärgseks turuväärtuseks Vara reaalne müügihind (s.t. müügi tulem, millest on maha arvatud müügiga seonduvad kulud). Eksperthinnangu koostamisega seonduvad kulud jäävad Liisinguvõtja kanda. Vara hävimise, kaotsimineku või varguse korral, samuti juhul kui Vara ei tagastata, on Vara tagastamisväärtuseks 0 (null) eurot.

10.8    Vara ja/või dokumentatsiooni tagastamisega viivitamise korral on Liisinguandjal õigus nõuda Liisinguvõtjalt tasu Vara kasutamise eest ükssada (100) eurot iga viivitatud kalendripäeva eest. Nimetatud tasu maksmine ei vabasta Liisinguvõtjat Vara tagastamise kohustusest.

10.9    Lepingu ülesütlemise korral on Liisinguandja kohustatud täitma kõik Lepingust tulenevad raha tasumise kohustused (s.h tasumata kuumaksed, Vara soetusmaksumuse tasumata osa, mis ei ole kaetud juba tasutud Rendimaksetega, Viivised, Haldustasu, Garantiifondi tasu, võimalikud Vara kättesaamiseks, hoidmiseks, remontimiseks ja realiseerimiseks tehtavad kulutused ning muud kulud, mida vastavalt Lepingule peaks hüvitama Liisinguvõtja). Lepingu ülesütlemise korral realiseerib Liisinguandja Vara ning rahuldab saadud ostuhinna arvel oma nõude Liisinguvõtja vastu. Kui saadud rahast ei piisa Liisinguandja kogu nõude rahuldamiseks, kohustub Liisinguvõtja tasuma puudujääva osa kümne (10) päeva jooksul Liisinguandja poolt vastava nõude esitamisest arvates.

10.10  Liisinguvõtjal on õigus taotleda 30 (kolmekümne) päevase etteteatamisega Lepingu ennetähtaegset lõpetamist, tasudes Liisinguandjale kõik Lepingus ettenähtud Rendimaksed ning muud maksed.

10.11  Liisinguvõtja võib Lepingust taganeda neljateistkümne (14) päeva jooksul selle sõlmimisest. Kui Liisinguvõtja taganeb Lepingust, võib seda teha ka isik, kes ühines Lepingust tuleneva kohustusega või käendas Lepingust tulenevat Liisinguvõtja kohustust.

10.12  Taganemisavaldus tuleb esitada Sofi OÜ-le kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis e-posti aadressile info@sofi.ee või postiaadressile Narva mnt 5, 10117 Tallinn. Lepingust taganemise teade peab sisaldama Lepingu numbrit, Liisinguvõtja nime ja isikukoodi või registrikoodi, avaldust Lepingust taganemise kohta, teatise koostamise kuupäeva ja kohta ning Liisinguvõtja või tema seadusliku esindaja allkirja.

10.13  Lepingust taganemise korral on Liisinguvõtja kohustatud tagastama Vara Liisinguandjale neljateistkümne (14) päeva jooksul pärast taganemise avaldamist.

10.14  Liisinguvõtja on kohustatud maksma Liisinguandjale Vara kasutamise eest hüvitist, mille suurus on võrdne rendimaksetega, millised oleks tulnud Lepingu kehtivuse ajal tasuda Vara kasutamise aja eest. Lisaks on Liisinguvõtja kohustatud hüvitama Liisinguandjale Vara väärtuse vähenemise, mida ei saa pidada Vara sihipärase kasutamise tulemuseks, ning andma välja muu kasu (sh hüvitise kasutuseeliste eest) viivitamatult pärast Lepingust taganemist. Vara võimaliku väärtuse languse ulatuse määrab kindlaks Liisinguandja või tema poolt volitatud isik.

10.15  Lepingust taganemine toimub Liisinguvõtja kulul ning Liisinguvõtja on kohustatud hüvitama Liisinguandjale Vara tagastamise tavalised kulud, võttes arvesse seadusest tulenevaid imperatiivseid piiranguid.

10.16  Liisinguandjal on õigus tasaarvestada krediidi tagastamise nõue, Liisingueseme kasutamise eest hüvitise maksmise nõue ja muud Lepingust taganemise hetkel olemasolevad või Lepingust taganemise tulemusel tekkivad raha tasumise nõuded.

10.17  Liisinguvõtjal on õigus igal ajal Lepingust tulenevad kohustused osaliselt või täielikult täita ennetähtaegselt, esitades Liisinguandjale vastavasisulise tahteavalduse ning tasudes ennetähtaegselt tasumisele kuuluva summa. Kui Liisinguvõtja ei ole esitanud Liisinguandjale eelnimetatud tahteavaldust, siis loetakse Liisinguvõtja poolt ennetähtaegselt tasutud summad ettemaksuks. Kohustuse ennetähtaegse täitmise korral ei võlgne Liisinguvõtja krediidi kasutamata jätmise ajale langevat intressi ega muid tasusid. Kohustuste osalise ennetähtaegse täitmise korral koostab Liisinguandja ühepoolselt uue Maksegraafiku ja edastab selle Liisinguvõtjale hiljemalt seitsme (7) päeva jooksul kohustuste osalisest ennetähtaegsest täitmisest. Uue Maksegraafiku koostamise kulu tasub Liisinguvõtja vastavalt Liisinguandja kehtivale hinnakirjale ning esitatavale arvele.

11       LEPINGU LÕPPEMINE

11.1    Leping lõpeb nõuetekohase täitmisega, st kui Liisinguvõtja täidab kõik Lepingust tulenevad varalised ja mittevaralised kohustused ning omandab Vara.

11.2    Vara omandamise fakti tõendavad vastava ostu-müügilepingu sõlmimine, või Lepingu lõpetamise kokkuleppe sõlmimine, Vara eest tasumine ja Vara sellekohases registris ümberregistreerimine.

11.3    Kui pärast Lepingu lõppemist selgub, et Liisinguvõtja on jätnud tasumata mõne Varaga seonduva makse, sh trahvi, sunniraha jms, siis on ta selle kohustatud Liisinguandjale viimase nõudmisel koheselt hüvitama.

11.4    Kui Liisinguvõtja on kohaselt täitnud kõik Lepingust tulenevad kohustused, siis on Liisinguandja kohustatud väljastama vastava akti Vara omandiõiguse ülemineku kohta Liisinguvõtjale. Liisinguandja väljastab Liisinguvõtjale lisaks eeltoodud aktile vajalikud volitused ja dokumendid, mis võimaldavad Liisinguvõtjal registreerida seadusandlusega ettenähtud registris Vara Liisinguvõtja või Liisinguvõtja poolt nimetatud Kolmanda Isiku nimele. Nimetatud juhul kohustub Liisinguvõtja kolmekümne (30) päeva jooksul, arvates Liisinguandja poolt vajalike dokumentide väljastamisest, teostama omanikuvahetuse vastavas registris.

12       VAIDLUSTE LAHENDAMINE JA KOHALDATAV ÕIGUS

12.1    Kõik Lepingu alusel Lepingupoolte vahel tekkinud vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel.

12.2    Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi kohtute poolt. Lepingupooled on kokku leppinud, et esimese astme kohtuks vaidluste lahendamisel on Harju Maakohus (Kentmanni kohtumaja). Käesolevas punktis sätestatud kohtualluvuse kokkulepe kohaldub ulatuses ja tingimustel, et see ei ole konkreetse vaidluse puhul seaduse imperatiivsete sätetega keelatud.

12.3    Liisinguvõtjal on õigus oma õiguste kaitseks pöörduda ka Tarbijakaitseameti poole (Pronksi 12, 10117 Tallinn).

12.4    Lepingule (sealhulgas selle sõlmimisele, täitmisele ja sellest tekkivatele vaidlustele) kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

12.5    Kui Liisinguvõtja alaline elukoht on Lepingu sõlmimise ajal välisriigis või ta on pärast Lepingu sõlmimist asunud elama välisriiki, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

13       KONFIDENTSIAALSUS

13.1    Pooled käsitlevad Lepingut, selle sõlmimise aluseks olevaid dokumente, Lepinguga seoses tulevikus sõlmitavaid tehinguid ning muid Lepinguga seonduvaid dokumente ja asjaolusid konfidentsiaalsetena.

13.2    Liisinguvõtjal on keelatud avaldada konfidentsiaalset informatsiooni teise poole kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud Lepinguga ettenähtud juhud.

13.3    Konfidentsiaalset informatsiooni võib Pool teise Poole kirjaliku nõusolekuta avaldada Eesti Vabariigi kohtule, kohtutäiturile, pankrotihaldurile, järelevalveasutusele või järelevalvet teostavale ametiisikule või teistele Lepinguga seotud isikutele (näiteks Lepinguga seotud Sofi Investorile), audiitorile, notarile, raamatupidamisteenuse või õigusabi osutajale.

13.4    Lepingu sõlmimisega nõustub Liisinguvõtja tema poolt Liisinguandjale avaldatud konfidentsiaalse informatsiooni (s.h informatsiooni Liisinguvõtja võlgnevuste ja isikuandmete kohta) avaldamisega Liisinguvõtja kirjaliku nõusolekuta lisaks punktis 13.3 nimetatud isikutele ka Liisinguandja võlausaldajale, samuti kolmandatele isikutele, kui Liisinguvõtja rikub Lepingust tulenevaid kohustusi (näiteks kuid mitte ainult Krediidiinfole).

14       NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS JA EDASTAMISEKS

14.1    Liisinguvõtja annab Lepingu allkirjastamisega Liisinguandjale nõusoleku töödelda Liisinguvõtja andmeid vastavalt Sofi OÜ (registrikood 11775916) isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele, millised on Lepingu ja käesolevate Üldtingimuste lahutamatuks lisaks.

14.2    Liisinguvõtja kinnitab Lepingu allkirjastamisega, et ta on tutvunud Sofi OÜ (registrikood 11775916) isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetega, mis on kättesaadavad ettevõtte kodulehel www.sofi.ee ning nõus neis esitatud tingimustel oma isikuandmete töötlemisega Sofi poolt.

15       NÕUETE LOOVUTAMINE JA PANTIMINE

15.1    Liisinguandjal on igal ajal õigus loovutada kõik või osa Lepingust tulenevatest õigustest, nõuetest ja kohustustest mistahes kolmandale isikule. Liisinguvõtja loetakse teavitatuks, et Lepingust tulenevad rahalised nõuded võib Liisinguandja pärast Lepingu allkirjastamist loovutada Liisinguandjale parima pakkumise teinud Sofi Investorile.

15.2    Liisinguvõtja kinnitab, et on teadlik Liisinguandja seadusest tulenevast õigusest loovutada või pantida Lepingust tulenevat Liisinguvõtja vastu suunatud nõuet (edaspidi nimetatud pandi ese) oma võlausaldajale.

15.3    Liisinguvõtja kinnitab, et loeb asjaõigusseaduse §-s 317 nimetatud teavitamise enda suhtes toimunuks. Liisinguandja teavitab Liisinguvõtja vastava arupärimise peale Lepingu nõude igakordse omaniku andmed. Kui teate esitab Liisinguandja võlausaldaja, lisab ta teatele Liisinguandja poolt väljastatud kirjaliku kinnituse nõude pantimise või loovutamise kohta või ärakirja Liisinguandja ja Liisinguandja võlausaldaja vahel sõlmitud pandi- või nõuete loovutamise lepingust.

15.4    Liisinguandjal on õigus võõrandada Vara Lepingu kehtivuse ajal Kolmandale isikule tingimusel, et uuele Vara omanikule lähevad üle kõik Lepingust tulenevad Liisinguandja õigused ja kohustused. Liisinguvõtja annab Lepingu allkirjastamisega Liisinguandjale õiguse ning oma tagasivõtmatu nõusoleku Lepingust tulenevate kõigi õiguste ja kohustuste üleandmiseks Kolmandale Isikule, kes omandab Liisinguandjalt Vara (nõusolek Lepingu ülevõtmiseks VÕS § 179 lg 1 tähenduses). Vara võõrandamine ning Lepingust tulenevate Liisinguandja õiguste ja kohustuste üleminek (Lepingu üleminek) toimub Liisinguandja ning vastava Kolmanda Isiku vahel sõlmitava lepingu alusel. Lepingu üleminekust teavitatakse Liisinguvõtjat.

16       LÕPPSÄTTED

16.1    Leping jõustub Põhitingimuste allkirjastamise hetkest Lepinguosaliste esindajate poolt. Käesolevaid Üldtingimusi poolte poolt eraldi ei allkirjastata.

16.2    Liisinguvõtja või tema esindaja kinnitab Lepingu allkirjastamisega, et ta on Lepinguga enne allkirjastamist tutvunud ja mõistnud sellega võetavate kohustuste iseloomu ja ulatust ning Leping vastab täielikult Liisinguvõtja tahtele.

 

Kinnitatud Sofi OÜ juhataja otsusega nr 2/2017 24.11.2017. a.

Printimine


Üldtingimuste ajalugu