Liisingulepingu esileht

KAPITALIRENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED nr. ________

Sõlmimise aeg: __________
 
1.         LIISINGUANDJA ANDMED

NIMI SOFI OÜ
REGISTRIKOOD 11775916
ESINDAJA EES-, PEREKONNANIMI JA ISIKUKOOD
ESINDAJA ESINDUSÕIGUSE ALUS
 
ESINDAJA ISIKUT TÕENDAVA DOKUMENDI NUMBER
ESINDAJA ISIKUT TÕENDAVA DOKUMENDI KEHTIVUSE LÕPPTÄHTAEG
KONTAKTAADRESS Narva mnt 5, 10117 Tallinn
TELEFON
+372 736 0099
E-POSTIAADRESS
info@sofi.ee
PANGAKONTO NUMBER
221047920126 Swedbank

 
2.         LIISINGUVÕTJA ANDMED

EES- JA PEREKONNANIMI
 
ISIKUKOOD
 
OSTJAISIKUT TÕENDAVA DOKUMENDI NUMBER
 
OSTJAISIKUT TÕENDAVA DOKUMENDI KEHTIVUSE LÕPPTÄHTAEG
 
KONTAKTAADRESS
TELEFON
 
E-POSTIAADRESS
 
PANGAKONTO NUMBER
 

 
3.         MÜÜJA ANDMED

NIMI
ISIKU- / REGISTRIKOOD
ESINDAJA EES-, PEREKONNANIMI JA ISIKUKOOD

ESINDAJA ESINDUSÕIGUSE ALUS

 
ESINDAJA ISIKUT TÕENDAVA DOKUMENDI NUMBER
 
ESINDAJA ISIKUT TÕENDAVA DOKUMENDI KEHTIVUSE LÕPPTÄHTAEG
 
KONTAKTAADRESS
TELEFON
E-POSTIAADRESS

PANGAKONTO NUMBER
 

 
4.      VARA (LIISINGUESE)

Mark
Mudel
Registreerimisnumber
Väljalaskeaasta
VIN-kood
 
 
 
 
 

 
5.      KAPITALIRENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED

Liisingueseme netohind:
 EUR 0,00
Liisinguvõtja poolt tasutav esmane sissemaks:
 EUR 0,00
Vabatahtlik sõidukikindlustus (kasko):
EI/JAH
Krediidi netosumma:
 EUR 0,00
Liisingueseme valduse üleandmise tähtpäev:
_______
Krediidi brutosumma:
 EUR 0,00
Kapitalirendilepingu sõlmimisega kaasnevad kulud:
Krediidi väljamaksmine
Tasumine Müüjale vastavalt Müügilepingu p 5.1
Lepingu sõlmimise tasu
249 EUR
Intressimäär:
____% aastas
Haldustasu:
6,00 EUR / kuus
Krediidi kulukuse määr:
____ %
Sofi krediidireitingu väärtus:
 
Krediidiperiood:
____ kuud
Garantiifondi tasu:
____ EUR 0,00 / kuus
Rendimaksete ja intressi tasumise tähtpäev:
Vastavalt müügilepingu lahutamatuks lisaks olevale maksegraafikule
Lepingujärgne viivitusintress:
0,024% päevas ehk 8,76% aastas
Lepingu tähtpäev:
_____
Igakuine maksepäev
 

 
6.         Käesoleva Lepingu allkirjastamisega kinnitab Liisinguvõtja, et on tutvunud käesoleva Kapitalirendilepingu põhitingimustega ja üldtingimustega ning mõistab käesoleva Lepinguga endale võetud kohustusi.
 
7.         Liisinguvõtja kinnitab, et ta on Liisingueseme ise välja valinud, tutvunud selle seisukorraga ning kohustab Liisinguandjat Liisingueseme omandama Liisingueseme sellisena nagu see on.
 
8.         Käesoleva Kapitalirendilepingu põhitingimuste lahutamatuks osaks on selle lisad, s.h Üldtingimused, Maksegraafik ja muud lepingu lisad. Leping on koostatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks jääb Liisinguandjale ja teine Liisinguvõtjale või ühes eksemplaris kui allkirjastatud digitaalselt..
 
9.         Poolte allkirjad:
 
 
_____________________________________________________________________________________
/Liisinguandja esindaja ees- ja perekonnanimi/                /allkiri/ /allkirjastamise kuupäev/
 
 
_____________________________________________________________________________________
/Liisinguvõtja ees- ja perekonnanimi/                             /allkiri/ /allkirjastamise kuupäev/
 
 
 
Liisinguvõtjal on õigus jätta Vara (Liisingueseme) maksumuse jäägi ennetähtaegse tervikuna tasumise korral maksmata intress krediidi netosumma kasutamata jätmise aja eest ja mitte kanda selle aja eest muid krediidiga seotud kulusid.
 
SELGITUS
Liisinguvõtja võib Lepingust taganeda neljateistkümne (14) päeva jooksul selle sõlmimisest. Kui Liisinguvõtja taganeb Lepingust, võib seda teha ka isik, kes ühines Lepingust tuleneva kohustusega või käendas Lepingust tulenevat Liisinguvõtja kohustust. Kui Liisinguvõtja kasutab Lepingust taganemise õigust, peab Liisinguvõtja Vara (Liisingueseme) tagastama neljateistkümne (14) päeva jooksul pärast taganemise avaldamist või krediidi väljamaksmist. Vastasel juhul loetakse, et Liisinguvõtja ei ole lepingust taganenud. Taganemisavaldus tuleb esitada Sofi OÜ-le kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis e-posti aadressile info@sofi.ee või postiaadressile Narva mnt 5, 10117 Tallinn. Lepingust taganemise teade peab sisaldama Lepingu numbrit, Liisinguvõtja nime ja isikukoodi, avaldust Lepingust taganemise kohta, teatise koostamise kuupäeva ja kohta ning Liisinguvõtja allkirja.
 
Liisinguvõtja on kohustatud maksma Liisinguandjale Vara kasutamise eest hüvitist, mille suurus on võrdne rendimaksetega, millised oleks tulnud Lepingu kehtivuse ajal tasuda Vara kasutamise aja eest. Liisinguandjal on õigus tasaarvestada krediidi tagastamise nõue, Vara kasutamise eest hüvitise maksmise nõue ja muud Lepingust taganemise hetkel olemasolevad või Lepingust taganemise tulemusel tekkivad raha tasumise nõuded. Lisaks on Liisinguvõtja kohustatud hüvitama Liisinguandjale Vara väärtuse vähenemise, mida ei saa pidada Vara korrapärase kasutamise tulemuseks, ning andma välja muu kasu (sh hüvitise kasutuseeliste eest) viivitamatult pärast Lepingust taganemist. Vara võimaliku väärtuse languse ulatuse määrab kindlaks Liisinguandja või tema poolt volitatud isik. Lepingust taganemine toimub Liisinguvõtja kulul ning Liisinguvõtja on kohustatud hüvitama Liisinguandjale Vara tagastamise tavalised kulud, võttes arvesse seadusest tulenevaid imperatiivseid piiranguid.
Printimine