Riskid

Raha paigutamisel Sofi Rahastusühistu osakutesse, sarnaselt kõikidele teistele investeerimisvõimalustele, kaasnevad teatavad riskid. Näiteks osade laenajate suutmatus laenu tagasi maksta (krediidirisk), Sofi Rahastusühistu maksevõimetus (operatiivne risk), sinu investeeringust väljumisele kuluv aeg (likviidsusrisk) või sinu kapitali vähenemine/kaotus (kapitalirisk).

Kui see on sinu esmakordne investeering, siis loe investeerimisest üldiselt ning tutvu Finantsinspektsiooni investeerimisriskide ülevaatega.

Krediidirisk

Krediidirisk tähendab, et Sofi Rahastusühistu tegevusala on seotud laenude väljastamisega oma liikmetele, mistõttu on ühistul risk kaotada osa või kogu oma investeeringust, kui laenaja laenu ei tagasta. Sellest tulenevalt on ka Sofi Rahastusühistu liikmel risk kaotada osa või kogu oma investeeringust Ühistu osakutesse.

Ühistu liikmete krediidiriski maandamiseks on Sofi kasutusele võtnud alljärgnevad meetmed:

  • Sofi on analüüsinud kõikide laenajate krediiditausta (sh vajadusel pangakonto väljavõtteid), kontrollimaks laenutaotluses toodud andmete õigsust, laenaja sissetulekut ja kulutusi ning tema võimalusi laenu tagasi maksta. Puuduste korral laenu ei väljastada. Samu protseduure rakendavad ka pangad.
  • Sofi teostab kõikide laenajate osas Krediidiinfo krediidikontrolli. Aktiivsete maksehäiretega inimestele ja ettevõtetele laenu või liisingut ei väljastata.
  • Sofi on kehtestanud nõuded, et kõikide laenajate taust Ametlikes Teadaannetes ja Kohtulahendite registris oleks korras. Kui laenajal on antud registrites negatiivset informatsiooni, siis olenevalt informatsiooni olemusest, saab ta kas madalaima või hoopis negatiivse Sofi krediidireitingu.
  • Kõik laenajad on tuvastatud. Seeläbi saad kindel olla, et teame täpselt, milline isik on laenukohustuse võtnud.
  • Sofi väljastab laene üksnes tagatiste vastu ning vajadusel müüakse tagatis võlgnevuse katteks. Seejuures peab laenusaaja katma võlgnevuse ka osas, mida tagatise müük ei kata.
  • Kõik lepingud allkirjastatakse, andes neile täieliku õigusliku kehtivuse. See tähendab, et lepinguid saab vajadusel kohtu abil täitmisele pöörata.
  • Sofi on välja töötanud põhjaliku võlamenetlusskeemi, mida rakendatakse kõikide tagasimaksetega hilinejate osas. Võlamenetlusskeemi osadeks on meeldetuletuskirjade saatmine, tagatiste realiseerimine, võlgniku andmete avaldamine Ametlikus Maksehäireregistris ning kohtumenetluse alustamine. Sama protsessi kasutavad ka pangad ning teised finantseerimisettevõtted. Liige võib kindel olla, et Sofi teeb kõik, mis seaduste alusel võimalik, et võlgu olev raha tagasi saada.
  • Sofi on loonud Sofi Garantiifondi, millest kaetakse kõik võlamenetlusega seotud kulud. Sofi Rahastusühistule ega selle liikmetele võlamenetlusega täiendavaid kulusid ei lisandu.

Operatiivne risk

Operatiine risk tähendab, et Sofi Rahastusühistu pankrotistumisel on oht, et liikmed ei saa kogu osamaksetesse paigutatud raha tagasi. Siiski on operatiivse riski ilmnemine ebatõenäoline, sest nii Sofi kui ka Sofi Rahastusühistu juhtkond ning nõukogu on edukalt juhtinud mitmeid suuri projekte, sh juba üle kolme aasta edukalt Sofi OÜ-d. Lisaks hoiavad nii Sofi kui ka Sofi Rahastusühistu väga madalat kulubaasi ning on kehtestanud äärmiselt range kontrolli jooksvate ja püsikulude piiramiseks. Kui peaks ilmnema ebatõenäoline sündmus Sofi pankrotistumisest, siis võtab igakuise oma lepingute haldamise üle Sofi Rahastusühistu ise. Ühistu poolt sõlmitud liisingu-, laenu- ja investeerimislepingud on kehtivad Sofi OÜ-st sõltumata. Sofi Rahastusühistu enda kulud on samuti rangelt kontrolli all.

Likviidsusrisk

Sofi Rahastusühistu osak ei ole tähtajaline hoius, investeerimishoius, börsil vabalt kaubeldav aktsia või fondiosak. Soovi korral võib iga liige oma osakud ühistule tagasi müüa ning ühistu kompenseerib nende hetkeväärtuse. Ühistu hoiab vastavalt põhikirjale alati teatud protsendi oma liikmete kapitalist (v.a allfondide kapitalist) rahana Likviidsusfondis just sellisteks puhkudeks kui mõni liige soovib oma raha tagasi. Enamasti saab Likviidsusfondi mahus raha tagasi 1-2 tööpäeva jooksul. Samas pead arvestama, et kui mingil põhjusel soovib rohkem kui 10% liikmetest (kapitalist) oma raha korraga tagasi, siis võib raha tagasisaamine võtta ka rohkem aega ehk kuni aasta. Seda seetõttu, et enamus liikmete kapitalist on ühistu poolt pikaajaliselt investeeritud (liisingute keskmine periood on 3 aastat, kinnisvaralaenudel kuni 10 aastat). Siiski toimub enamasti loomulik liikumine liikmete hulgas - osad soovivad oma raha tagasi, teised jällegi juurde investeerida. Seetõttu peaks tavaolukorras 10%-line Likviidsusfond olema piisav, et iga liige saaks soovi korral oma raha 1-2 tööpäeva jooksul tagasi.

Sofi Rahastusühistu liige peab siiski arvestama, et selles küsimuses on ühistu sarnane pangaga - kui kõik hoiustajad soovivad korraga oma raha pangast välja võtta, siis ei suuda pank nende soove täita. Seega ei sobi Sofi Rahastusühistu osak lühiajaliseks investeeringuks ega spekuleerimiseks. Ära paiguta ühistu osakutesse raha, mida sa tead, et vajad lähima 6-kuu jooksul.

Allfondid

Kui liikmed soovivad läbi ühistu teha omakapitaliinvesteeringuid, siis nende tarbeks loob Sofi Rahastusühistu spetsiaalsed allfondid, kuhu raha paigutamine on liikmete poolt vabatahtlik. Omakapitaliinvesteering on selline investeering, kus raha eest saadakse vastu osalus ettevõttes. Osaluse ettevõttes saab juriidiliselt Sofi Rahastusühistu, kuid ühistusiseselt ühistu allfond. Kaudselt on seega ettevõtte omanikud ühiselt kõik sellesse allfondi raha paigutanud ühistu liikmed. Nemad võtavad ühiselt investeeringuga seotud riskid ja saavad ka sellest investeeringust saadava tulu. Allfondide kohta loe lähemalt siit. 

Allfondide kapitalirisk

Sofi Rahastusühistu allfondi osak ei ole tähtajaline hoius, investeerimishoius, börsil vabalt kaubeldav aktsia või fondiosak. Omakapitaliinvesteering on kõige riskantsem, kuid samas ka kõige suuremat tulu tõotav rahapaigutamise viis. Sofi Rahastusühistu allfondi raha paigutades pead arvestama, et võid selle raha kõige halvemal juhul ka kaotada. Seega allfondidesse ei tohiks sa rohkem raha paigutada, kui oled valmis kaotama. Suure tõenäosusega ei maksa noored ettevõtted ka dividende, mistõttu ei ole sul põhjust loota ka dividenditulu. Kui ettevõte, kuhu ühistu liikmed läbi allfondi on kapitali paigutanud, ka kasumit teenib, siis re-investeeritakse see suure tõenäosusega tegevuse arendamisse. Allfondi osaku väärtus seetõttu küll tõuseb, kuid see on virtuaalne niikaua kui sul õnnestub oma allfondi osak kellelegi soetushinnast kallimalt edasi müüa. Garanteeritud tulusust ei ole. Ettevõte, kuhu raha ühiselt paigutati, võib ka pankrotistuda, mistõttu võid kogu oma investeeritud raha kaotada.

Omakapitaliinvesteeringu puhul kiiresti arenevasse ettevõttes, peab arvestama ka investeeringu lahjenemise võimalusega. Kiiresti arenev ettevõte vajab palju kapitali ning seda kaasatakse erineval ajal vastavalt vajadusele.

Allfondi(de) likviidsusrisk

Pead arvestama, et allfondi omakapitaliinvesteeringuks paigutatud raha tagasisaamine võib võtta aega. Pead leidma mõne teise liikme, kes on nõus sinu allfondi osaku(d) ära ostma. Investeeringuid on erinevaid. Mõned võivad olla väga suure liikmetepoolse huviga, mistõttu saad oma raha koos kasumiga kiiresti tagasi. Teiste vastu võib huvi olla väiksem või puududa üldse. Et selline ostu-müügiprotsess oleks lihtne ja kiire, on Sofi loonud sisemise ühistu liikmetevahelise osakute ostu-müügi keskkonna.

Hajutamine

Iga investeerija kuldreegel - hajuta oma investeeringud. Seega ühistus ära paiguta kogu oma raha ühte allfondi ega ära investeeri kogu oma raha Sofi Rahastusühistu osakutesse. 

Info +372 736 0099