Müügileping

MÜÜGILEPING nr. ________ (Viide: ________)           

Sõlmimise aeg: _________
 
1.         OSTJA ANDMED

NIMI SOFI OÜ
REGISTRIKOOD 11775916
ESINDAJA EES-, PEREKONNANIMI JA ISIKUKOOD
ESINDAJA ESINDUSÕIGUSE ALUS
 
ESINDAJA ISIKUT TÕENDAVA DOKUMENDI NUMBER
ESINDAJA ISIKUT TÕENDAVA DOKUMENDI KEHTIVUSE LÕPPTÄHTAEG
KONTAKTAADRESS Narva mnt 5, 10117 Tallinn
TELEFON
+372 736 0099
E-POSTIAADRESS
info@sofi.ee
PANGAKONTO NUMBER
 

 
2.         MÜÜJA ANDMED

NIMI
ISIKU- / REGISTRIKOOD
ESINDAJA EES-, PEREKONNANIMI JA ISIKUKOOD
ESINDAJA ESINDUSÕIGUSE ALUS
 
ESINDAJA ISIKUT TÕENDAVA DOKUMENDI NUMBER
 
ESINDAJA ISIKUT TÕENDAVA DOKUMENDI KEHTIVUSE LÕPPTÄHTAEG
 
KONTAKTAADRESS
TELEFON
 
E-POSTIAADRESS

PANGAKONTO NUMBER
 

 
4.      VARA (SÕIDUK)
Müüja müüb ja Ostja ostab kolmanda isiku huvides järgmise sõiduki (edaspidi Vara):

Mark
Mudel
Registreerimisnumber
Väljalaskeaasta
VIN-kood
 
 
 
 
 
Lisavarustus
 
 
 
 
 
Puudused
 
 
 
 
 
 

 
5.      VARA OSTUHIND

5.1. Vara netohind:
EUR 0,00
5.2. Käibemaks:
EUR 0,00
5.3. Vara ostuhind kokku:
 EUR 0,00

 
6.         OSTUHINNA TASUMINE
Lepingupooled on kokku leppinud, et Ostja tasub Müüjale Ostuhinna Müüja pangakontole viiendal (5.) pangapäeval pärast Vara registreerimist Ostja nimele õigusaktidega ettenähtud registris.
 
7.         VARA ÜLEANDMINE JA OMANDIÕIGUSE ÜLEMINEK
7.1.      Müüja on kohustatud Vara Ostjale üle andma käesoleva Lepingu allkirjastamise päeval.
7.2.      Vara üleandmine vormistatakse Vara üleandmise-vastuvõtu aktiga. Vara üleandmise-vastuvõtu akti allkirjastamise hetkest läheb Ostjale üle Vara valdus ja juhusliku hävimise riisiko.
7.3.      Ostja on kohustatud Vara vastuvõtmisel Vara täielikult üle kontrollima ning veenduma selle komplektsuses ja seisukorras.
7.4.      Vara omandiõigus läheb Müüjalt Ostjale üle pärast Lepingu allkirjastamist.
 
8.         OSTJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
8.1.      Ostja on kohustatud Ostuhinna tasuma Müüjale vastavalt Lepingu punktis 6. sätestatule.
8.2.      Ostjal on õigus esitada Müüjale pretensioone Vara Müügilepingule mittevastavuse korral 1 (ühe) kuu jooksul arvates Vara vastuvõtmisest.
 
9.         LEPINGU MUUTMINE JA TÄIENDAMINE
9.1.      Lepingut saab muuta ja täiendada ainult Lepinguosaliste kirjalikul kokkuleppel.
 
10.        VAIDLUSTE LAHENDAMINE, VAHEKOHTU KOKKULEPE JA KOHALDATAV ÕIGUS
10.1.     Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi kohtute poolt. Lepingupooled on kokku leppinud, et esimese astme kohtuks vaidluste lahendamisel on Harju Maakohus (Kentmanni kohtumaja). Käesolevas punktis sätestatud kohtualluvuse kokkulepe kohaldub ulatuses ja tingimustel, et see ei ole konkreetse vaidluse puhul seaduse imperatiivsete sätetega keelatud.
10.2.     Lepingule (sealhulgas selle sõlmimisele, täitmisele ja sellest tekkivatele vaidlustele) kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
 
11.       MUUD TINGIMUSED
11.1.     Müüja avaldab, et ta müüb Vara Ostjale eesmärgiga anda Vara Ostja omandisse Ostja ja kolmanda isiku vahel sõlmitava liisingulepingu (kapitalirendileping) täitmiseks.
11.2.     Lepingupooled on kokku leppinud, et Ostjal on õigus käesolevast Lepingust taganeda, kui kolmas isik on tarbija krediidilepingust taganemise õigust kasutades liisingulepingust taganenud.
11.3.   Müüja annab Lepingu allkirjastamisega Ostjale nõusoleku töödelda enda kohta käivaid kliendiandmeid (sh. isikuandmeid) vastavalt Sofi OÜ (registrikood 11775916) isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele. Müüja kinnitab Lepingu allkirjastamisega, et ta on tutvunud Sofi OÜ  isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetega, mis on avaldatud internetis aadressil www.sofi.ee.
11.4.     Leping jõustub allkirjastamise hetkest.
11.5.     Leping on sõlmitud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks jääb ostjale ja teine müüjale.
 
Poolte allkirjad:
 
_____________________________________________________________________________________
/ Ostja esindaja ees- ja perekonnanimi /                / allkiri /            / allkirjastamise kuupäev /
 
 
_____________________________________________________________________________________
/ Müüja või Müüja esindaja ees- ja perekonnanimi /           / allkiri /              / allkirjastamise kuupäev /