Sofi Kunstifond


   Prognoositav tootlus 9% aastas

   Soovi korral saad alati oma osakud müüa

   Saad võtta kunstifondile kuuluvat kunsti oma kodu või kontori kaunistamiseks

Sofi Kunstifondi eesmärgiks on kogutud liikmete kapitaliga soetada peamiselt Eesti kunstnike investeerimisväärtusega kunstiteoseid. Loome suurima erakapitalile kuuluva kunstikogu Eestis.

Väärtusliku kunsti omamine on seni olnud võimalik vaid väga jõukatel ja kunstivaldkonnaga hästi kursis olevatel inimestel. Kunstifond muudab kunsti investeerimise lihtsaks ja kättesaadavaks kõigile ja pakub liikmetele lisaks võimalust nautida kvaliteetseid kunstiteoseid kas kodus, kontoris või ametiasutustes.

26,73 €
A-OSAKU HETKEHIND

40 044 €
LIIKMETE KAPITAL 
9+ %
OODATAV TULUSUS, AASTAS

 

 

Allfondi Sofi Art (Sofi Kunstifond) tingimused

Kinnitatud Ühistu nõukogu otsusega nr 1, 03.09.2014.a.

Käesolev sihtotstarbeline pakkumus Ühistu liikmetele kehtib alates 04.09.2014.a kuni nõukogu vastava otsuseni pakkumuse lõpetamise kohta.

Sofi Rahastusühistu (edaspidi ka Ühistu) pakub oma liikmetele Ühistu allfondi Sof Art A-osakuid nominaalhinnaga 20 (kakskümmend) eurot A-osaku kohta. A-osaku hetke müügihind võib ajas muutuda allfondi kasumi või kahjumi võrra ning avaldatakse jooksvalt Ühistu kodulehel. Sofi Art allfondi eesmärgiks on sihtotstarbeliselt, läbipaistvalt ja liikmete investeerimishuvidega arvestavalt koguda Ühistu liikmete kapitali (lisaosamakseid) sihtotstarbelise investeeringu jaoks. Sofi Art allfond ei ole eraldiseisev juriidiline isik, vaid allfondi A-osakud on tinglikud ühistusiseseks liikmete kapitali suunamiseks. Lisaosamaksete suunamisega allfondi A-osakutesse hääletavad liikmed Ühistu poolt planeeritava investeeringu poolt ning võtavad selle investeeringuga seotud riski ja võimaliku tulu. Sof Art allfondi kogutud liikmete kapitaliga ostetakse Eesti kunstnike kvaliteetseid ja investeerimisväärtusega kunstiteoseid. Allfondi eesmärk on pakkuda Ühistu liikmetele võimalust investeerida ühiselt Eesti kunsti ja anda liikmetele võimalus nautida väärtuslikku kunsti oma kodus. Väärtusliku kunsti omamine oma kodus on seni olnud võimalik ainult väga jõukatel inimestel kuid Sof Art eesmärk on luua see võimalus igale liikmele. Eesti heade kunstnike kvaliteetsed tööd on eelduslikult ajas oma väärtust kasvatavad, mistõttu peaks Sof Art allfond pakkuma ka head kapitalikaitset inflatsiooni vastu ning paremat tootlust kui pangadeposiidid.

Üldosa

Sofi Art A-osakud väljastatakse liikmetele vastavalt liikmete vastavasisuliste avalduste laekumise järjekorrale, eeldusel et raha A-osakute eest on liikme poolt tasutud. Raha tuleb tasuda kolme pangapäeva jooksul Ühistu pangaarvele alates allfondi A-osaku(te) märkimise avalduse esitamisest liikme poolt ning vastavasisulise makseteatise väljastamisest liikmele. Raha mittetasumisel lükatakse avaldus tagasi. Väljastatud Allfondi A-osakud registreeritakse Ühistu juhatuse poolt ning nende üle peetakse jooksvat isikustatud registrit. Allfondi Sof Art A-osaku omanik saab võtta endale kuuluvate A-osakute kuni 10-kordses väärtuses kunsti oma koju või kontorisse vastutavale hoiule. Eesmärk on, et Ühistule kuuluvat kunsti saaksid liikmed ise oma kodus nautida ning kasutada kodu kaunistamisel, mitte et seda hoitakse kusagil laoruumis, kus keegi sellest osa ei saa. Head kunstiteosed on ainulaadsed ning läbi Ühistu tekitame võimaluse kus rotatsiooni korras saavad neid nautida paljud liikmed, mitte ainult üks jõukas isik.

ANALÜÜSIDES VIIMASE 20 AASTA EESTI KUNSTITURGU, VÕIB PROGNOOSIDA SOFI ART ALLFONDI OMAKAPITALI NETOTOOTLUSEKS ÜLE 9% AASTAS. KOGUTOOTLUST MÕJUTAB SUURES OSAS KA KUNSTI OSTMISE JA MÜÜMISE HIND. EESMÄRK ON OSTA VÕIMALUSEL OTSE KUNSTNIKELT, MITTE VAHENDAJATEL. NII ON HIND SOODSAM NING SOFI ART ALLFOND SAAB TOETADA OTSE EESTI KUNSTNIKKE, MITTE VAHENDAJAID. OSTU- VÕI MÜÜGIHINNAST TULENEV ERAKORDNE KASUM VÕI KAHJUM ON PROGNOOSIMATU NING ARVESTATAKSE ALLFONDI VÄÄRTUSELE JUURDE IGAKORDSELT PÄRAST OSTU- VÕI MÜÜGITEHINGUT. SIISKI ON VAJA IGAL LIIKMEL MÕISTA, ET TEGEMIST ON OMAKAPITALI EHK RISKANTSEIMA INVESTEERINGUGA, MIS EI OLE KELLEGI POOLT GARANTEERITUD EGA TAGATUD. LIIKME SIHTOTSTARBELISE INVESTEERINGU VÄÄRTUS SOFI ART ALLFONDI A-OSAKUTESSE VÕIB AJA JOOKSUL NII KASVADA KUI KA KAHANEDA. SAMUTI EKSISTEERIB RISK OSA OMA INVESTEERINGUST KAOTADA JUHUL KUI SOETATUD KUNSTI VÄÄRTUS AJA JOOKSUL KAHANEB. KAHJUMI KORRAL VÄHENDAB ÜHISTU NÕUKOGU OMA OTSUSEGA ALLFONDI A-OSAKUTE VÄÄRTUST PROPORTSIONAALSELT KAHJUMI SUURUSELE. ALLFONDI VÕIMALIKKE KAHJUMEID EI KAETA ÜHISTU ÜLDISEST RESERVKAPITALIST EGA MUUDEST VAHENDITEST, SAMUTI NAGU EI JAGATA VÕIMALIKKE KASUMEID ALLFONDI A-OSAKUTESSE RAHA MITTE PANUSTANUD LIIKMETEGA.

Allfondi A-osakud pole vabalt võõrandatavad. Allfondi A-osakud ei ole ega saa olema noteeritud ühelgi aktsiabörsil. Allfondi osakut saab edasi müüa ainult teisele Ühistu liikmele, samuti saab seda kinkida ja pärandada (eeldusel, et kingi saaja või pärandi vastuvõtja astub Ühistu liikmeks). Piiratud kauplemisvõimaluse tõttu peab liige arvestama, et müük võib võtta aega ning ta ei pruugi saada sama hinda, mis ta allfondi A-osaku eest ise maksis. Allfondi A-osaku igakordsel edasimüügil on komisjonitasu 1,5% tehingu koguhinnast. Osaku edasimüügi hind lepitakse kokku ostja ja müüja vahel. Kokkulepitud müügihind võib olla nii suurem kui ka väiksem nominaalhinnast. Allfondi A-osakuid VÕIB Ühistu tagasi osta (hüvitada) AINULT allfondis oleva vaba raha ulatuses hüvitamise hetkel kehtiva A-osaku hinnaga. Allfondi A-osaku hüvitamisel on komisjonitasu 1,5% tehingu koguhinnast. Allfondi A-osakud EI OLE konverteeritavad, mis tähendab, et neid ei saa vahetada teiste allfondide osakute ega Ühistu üldiste osakute vastu.

Juhtimine

Allfondi juhib igapäevaselt Ühistu juhatus, kes võib vajadusel palgata töötajaid. Kunsti ostmise ja müümise otsustamiseks luuakse juhatuse otsusega ekspertide komisjon. Komisjon võib olla alaline või loodud ainult teatud tehinguteks. Komisjoni kaasatud ekspert peab olema erialaselt pädev ning tundma Eesti kunsti. Juhatus koos ekspertide komisjoniga otsustab iga üksiku kunstiteose ostmise või müümise. Allfondi ettevalmistamise, A-osakute sihtotstarbelise müügi liikmetele, kunsti hindamise, hoiustamise ning allfondi käigushoidmise kulud kaetakse allfondi kogutud rahast. Vajadusel võib Ühistu juhatus piirata või peatada allfondi A-osakute müügi, juhul kui vaba raha hulk igapäevasteks ostutehinguteks on piisav ning puuduvad võimalused osta allfondi tingimustele vastavaid kunstiteoseid. Juhatus kinnitab täpsemad tingimused ning töötab välja lepingud, millega saavad Allfondi raha paigutanud liikmed võtta kunsti oma vastutavale hoiule. Ühistu juhatus võib vajadusel kokku kutsuda allfondi A-osaku omanike koosoleku arutamaks ja otsustamaks investeeringutega seotud küsimusi. Sellisel koosolekul on igal A-osaku omanikul niimitu häält kui mitu allfondi A-osakut talle kuulub. Sellist koosolekut võib läbi viia ka elektroonilise hääletamise teel Sofi internetikeskkonnas.

Riskid

Kapitalirisk

Omakapitaliinvesteering on kõige riskantsem, kuid samas ka kõige suuremat tulu tõotav rahapaigutamise viis. Sofi Rahastusühistu Allfondi Sofi Art raha paigutades pead arvestama, et kõige halvemal juhul võid selle investeeringu kaotada, kui Eesti kunst, kuhu raha ühiselt paigutati, muutub väärtusetuks. See on siiski ebareaalne. Samas ei tohiks sa siiski rohkem raha investeerida, kui oled valmis kaotama. Allfond arvestab iga-aastaseks tootluseks (üheksa) 9 protsenti. Jah, sinu osaku rahaline väärtus seetõttu ka tõuseb, kuid see on virtuaalne niikaua kui sul õnnestub oma osak kellelegi soetushinnast kallimalt edasi müüa või õnnestub Allfondil soetatud kunstiteosed soetushinnast kallimalt maha müüa. Eesmärk ei ole siiski tegeleda kunstikauplemisega, vaid pikaajalise investeerimisega Eesti kvaliteetsesse kunsti pakkumaks liikmetele ligipääsu sellisele rahapaigutamise viisile ning anda liikmetele võimalus nautida oma kodus head kunsti, mis ilma Allfondita ei pruugiks võimalik olla. Liige peab arvestama, et garanteeritud tulusust ei ole.

Likviidsusrisk

Pead arvestama, et allfondi omakapitaliinvesteeringuks paigutatud raha vajadusel tagasisaamine võib võtta aega. Ühistu võib allfondi investeeringuid tagasi osta (hüvitada) ainult allfondis oleva vaba raha ulatuses. Juhul kui parajasti vaba raha allfondis ei ole, pead leidma mõne teise liikme, kes on nõus sinu allfondi A-osaku(d) ära ostma. Investeeringuid on erinevaid. Mõned võivad olla väga suure liikmetepoolse huviga, mistõttu saad oma raha koos kasumiga kiiresti tagasi. Teiste vastu võib huvi olla väiksem või puududa üldse. Et allfondi A-osakute ostu-müügiprotsess oleks lihtne ja kiire, on Sofi loonud sisemise liikmetevahelise osakute ostu- müügi keskkonna. See vähendab tunduvalt likviidsusriski.

Kunstist tulenev risk

Kunsti on väga erinevat. Mõned kunstnikud on populaarsemad kui teised ja ka see on ajas muutuv. Kunstniku populaarsusest sõltub ka tema tööde hind soetamisel ning hilisemal järelturul. Ka kunstikogujate maitse võib aja jooksul muutuda – kunstnik, kes on populaarne ja hinnas praegu, ei pruugi seda olla 5-10 aasta pärast ja vastupidi. Kuna enamus kunstiteoseid on ainulaadsed, siis kvaliteetse kunsti väärtus peaks hinnanguliselt aja jooksul siiski kasvama. Samas peavad liikmed arvestama võimalusega, et mõne ühiselt soetatud kunstiteose hind kasvab aja jooksul kordades, teisel aga võib olla langeb. Oluline on siin keskmine kunstiportfelli väärtuse kasv, mis on samas siiski ainult hinnanguline. Reaalne väärtus selgub alati müügihetkel.

Liikmelisuse piirangud

Sofi Rahastusühistu ja käesolev Sofi Art allfondi A-osakute pakkumine oma liikmetele võib olla mõnes jurisdiktsioonis seadusega keelatud. Isik, kelleni käesolev info on jõudnud, peab Ühistu nõudel ise ennast kurssi viima kohalike seaduste võimalike piirangutega. Vajadusel peab iga isik tõlkima kogu informatsiooni oma kulul endale arusaadavasse keelde (ei kehti Eesti kohta). Sofi Rahastusühistu osakud ei ole ega saa olema registreeritud Ameerika Ühendriikides seal 1933. aastal kehtestatud väärtpaberiseaduse (koos selle muudatustega) alusel ega ühegi muu väärtpabereid käsitleva õigusakti alusel ega üheski teises riigis. Sofi Rahastusühistu liikmeks ei saa seetõttu olla Ameerika Ühendriikide kodanikud.

  

Info +372 736 0099


Kunstifondi A-osaku hinna muutus 

 0,75%
 33,66%


Dokumendid

 


NB!

Allfondi osakute eest maksmisel peab raha laekuma sinu isiklikult pangakontolt, mille oled märkinud liikmeksastumise avalduses. Muudelt kontodelt või teiste nimede alt laekunud summad tagastatakse ja osakuid ei väljastata. Samuti kannab Sofi Rahastusühistu allfondi osakute müügisummad ainult samale isiklikule pangakontole.

Allfond ei ole eraldiseisev juriidiline isik, vaid selle osakud on tinglikult liikmete kapitali suunamiseks ühistus. Allfondi osaku väärtus võib aja jooksul nii kasvada kui ka kahaneda. Enne ühistu allfondi osaku(te) ostmist konsulteeri kindlasti oma finantsnõustajaga ning tutvu põhjalikult tingimuste ja võimalike riskidega.  

Allfondi osak ei sobi lühiajaliseks investeeringuks ega spekuleerimiseks.