Kasutustingimused

Tere tulemast Sofi veebilehele! Veebilehe (portaali) www.sofi.ee kasutajaks registreerumisega kinnitate, et olete põhjalikult tutvunud käesolevate kasutustingimustega, nõustute nendega ning kohustute kasutustingimusi täitma. Registreerumisega olete te sõlminud Sofi OÜ-ga (registrikood 11775916) kasutajalepingu veebilehe ning sellel pakutavate teenuste kasutamiseks. Kui te kasutate veebilehel www.sofi.ee pakutavaid teenuseid, milleks ei ole vaja ennast kasutajaks registreerida, sõlmite te veebilehele sisenemisega ja teenuste kasutamisega Sofi OÜ-ga (registrikood 11775916) kasutajalepingu, mille tingimusteks ei ole spetsiifiliselt kasutajaks registreerunute kohta käivad kasutustingimused.
Kasutustingimused kehtivad kõikide veebilehe www.sofi.ee külastajate, kasutajate ja Sofi (registrikood 11775916) vaheliste õigussuhete kohta.
Palume teil kasutustingimustega põhjalikult tutvuda enne kasutajaks registreerimist. Kasutajaks registreerimisega või veebilehele sisenemisega loote te enda ja Sofi vahel õigussuhted, millest võivad teile tuleneda kohustused vastavalt kasutustingimustele. Kui te ei soovi kehtivate õigussuhete tekkimist Sofi ja enda vahel, palume teil mitte registreeruda kasutajaks või viivitamata lahkuda veebilehelt. Kui te jätkate veebilehe kasutamist, eeldatakse teie nõusolekut kasutustingimustega.
Sofi võib kasutustingimusi muuta. Veebilehe kasutamise jätkamine kinnitab teie nõusolekut muudatuste ja täiendustega. Seetõttu palume teil regulaarselt tutvuda kehtivate kasutustingimustega.

 

1. Mõisted
Sofi – Sofi OÜ, registrikood 11775916, aadress Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Eesti, e-post info(at)sofi.ee;
Veebileht www.sofi.ee – interneti aadressil asuv e-teenuse keskkond, mille siseveebi kaudu on kasutajatel võimalik kasutada Sofi pakutavaid ja vahendatavaid teenuseid.
Külastaja – isik, kes ei ole kasutaja ning kes külastab veebilehe www.sofi.ee osi ja kasutab Sofi pakutavaid teenuseid, mille külastamiseks ja kasutamiseks ei pea kasutajana registreeruma.
Kasutaja – veebilehel www.sofi.ee ennast kasutajaks registreerinud füüsiline või juriidiline isik, kellele on antud veebilehe kasutamiseks vajalikud juurdepääsukoodid (kasutajatunnus ja parool) või kellele võimaldatakse veebilehe kasutamist isikutunnistusega (ID-kaardiga, Mobiil-ID’ga) sisselogimisel.
Kasutajakonto – veebilehe www.sofi.ee siseveebi kaudu kasutatav personaalne keskkond, mille kaudu on kasutajal võimalik kasutada Sofi pakutavaid teenuseid.
Krediidireitingu koostamine – Sofi pakutav teenus, mis seisneb kasutaja avaldatud, Sofi lepingupartneritelt, avalikest teabeallikatest, avalikest registritest ja muudest teabeallikatest saadud informatsiooni põhjal kasutaja poolt osundatud isiku krediidireitingu koostamises ja kasutaja osundatud isikule edastamises.
Sofi Krediidireiting – andmete analüüsi tulemusel koostatud reiting, mis kajastab kasutaja osundatud isiku senist maksekäitumist, sealhulgas Sofi vahendusel sõlmitud lepingute või Sofile avaldatud lepingute positiivset ja / või negatiivset maksekäitumist. Positiivse maksekäitumisena käsitletakse muuhulgas arvete õigeaegset ja korrektset tasumist, mis tõstab isiku krediidireitingu väärtust.

2. Kasutaja kohustused
2.1. Kasutaja on kohustatud:
2.1.1. esitama Sofi-le tõeseid andmeid kasutajaks registreerimisel ning taotluste esitamisel;
2.1.2. tagama, et veebilehele www.sofi.ee sisselogimiseks vajalikud kasutajatunnused ja vahendid (s.h isikutunnistus, kasutajatunnus, parool vms) ei satu kolmanda isiku valdusse;
2.1.3 informeerima Sofi-t enda edastatud andmete muutumisest;
2.1.4. informeerima Sofi-t punktis 2.1.2 nimetatud andmete ja vahendite sattumisest kolmanda isiku valdusse. Punktis 2.1.2 nimetatud andmete ja vahendite kolmanda isiku kätte sattumisest tekkinud kahju eest vastutab kasutaja.
2.1.5. helistama isikutunnistuse kadumise või varguse korral sertifikaatide sulgemiseks koheselt Sertifitseerimiskeskuse telefoninumbril 1777 ning seejärel viivitamatult pöörduma lähima Politseiprefektuuri Kodakondsus- ja Migratsioonibüroo teenindusse või Eesti Vabariigi välisesindusse ja teavitama nimetatuid asutusi isikutunnistuse kadumisest ja vargusest kirjalikult.
2.2. Sofi-l on igal ajal õigus piirata kasutaja õigusi kasutada kasutajakontot või veebilehe www.sofi.ee kaudu pakutavaid teenuseid või kustutada kasutajakonto ning piirata kasutaja juurdepääs veebilehe www.sofi.ee siseveebi, kui:
2.2.1. Kasutaja rikub kasutustingimusi või kasutaja kohustusi;
2.2.2. Kasutaja on esitanud enda või kolmanda isiku kohta ebaõiget, eksitavat või ebatäpset informatsiooni;
2.2.3. Kasutaja käitub ebaväärikalt või vastuolus ühiskonnas tunnustatud kõlblusnormidega;
2.2.4. Esineb muu Sofi poolt mõjuvaks peetav põhjus.

3. Sofi veebilehele www.sofi.ee sisenemine ja kasutuslepingu sõlmimine
3.1. Sofi veebilehe www.sofi.ee siseveebi saavad siseneda ja Sofi pakutavaid teenuseid kasutada üksnes registreerunud kasutajad, kes registreerimisega sõlmivad Sofi-ga kasutajalepingu, millele kohalduvad käesolevad kasutustingimused.
3.2. Sofi veebilehele www.sofi.ee sisenemiseks ja Sofi pakutavate teenuste kasutamiseks tuleb huvitatud isikul ennast registreerida Sofi kasutajaks. Sofi veebilehe www.sofi.ee kasutajaks saavad ennast registreerida füüsilised isikud, kellel on Eestis registreeritud püsiv elukoht ning kes omavad kehtivat Eesti Vabariigi isikutunnistust (ID-kaart) ning juriidilised isikud, kes on Eestis registreeritud.
3.3. Sofi veebilehe www.sofi.ee kasutajaks registreerumisel peab füüsiline isik tuvastama oma isiku ID-kaardi PIN 2 koodi abil.
3.4. Juriidilise isiku saab Sofi veebilehe www.sofi.ee kasutajaks registreerida äriregistrisse kantud esindusõiguslik isik, kes on ennast füüsilise isikuna eelnevalt Sofi veebilehe www.sofi.ee kasutajaks registreerinud ja kelle isikusamasus tuvastatakse ID-kaardi PIN 2 koodi abil.
3.5. Füüsiline isik peab andma Sofi veebilehe www.sofi.ee kasutajaks registreerudes nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks vastavalt Sofi isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele. Kui füüsiline isik oma isikuandmete töötlemiseks nõusolekut ei anna, katkestatakse isiku registreerimine Sofi veebilehe www.sofi.ee kasutajaks ning isikule ei looda kasutajakontot.
3.6. Iga füüsiline isik saab endale end Sofi veebilehe www.sofi.ee kasutajaks registreerides kordumatu kasutajanime, milleks on registreerimiseks kasutatud e-posti aadress ja parool. Iga juriidiline isik saab endale end Sofi veebilehe www.sofi.ee kasutajaks registreerides kordumatu kasutajanime, milleks on registreerimiseks kasutatud e-posti aadress.
3.7. Sofi veebilehele www.sofi.ee sisenemiseks peab füüsilisest isikust kasutaja sisestama oma e-posti aadressi ja parooli. Juriidilisest isikust kasutaja saab Sofi veebilehele www.sofi.ee siseneda füüsilisest isikust esindaja kaudu tema kasutajanime ja parooliga. Esindaja vahetumisel või uue esindaja lisandumisel saab uus esindaja, juhul kui päring tema esindusõigust kinnitab, liita vastava juriidilisest isikust kasutaja enda Sofi kasutajakontoga ja juhul kui eelmise esindaja esindusõigus on lõppenud, kaob tema juurdepääsuvõimalus automaatselt.
3.8. Külastaja annab veebilehe kasutamisega Sofi-le nõusoleku külastaja poolt veebilehele sisestatud andmete töötlemiseks vastavalt Sofi isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele.

4. Sofi teenused

4.1. Sofi Krediidireiting
4.1.1. Kasutajal on võimalik tellida Sofi-lt krediidireitingu koostamine kasutaja poolt osundatud isiku kohta, kusjuures osundatud isik võib olla kasutaja ise.
4.1.2. Kasutaja esitab Sofi-le tema valduses olevad andmed isiku kohta, kelle kohta soovib kasutaja krediidireitingu koostamist. Kui krediidireitingu koostamist soovitakse kolmanda isiku kohta, küsib Sofi kolmanda isiku nõusolekut Sofi krediidireitingu avaldamiseks krediidireitingu Tellijale. Krediidireiting koostatakse ja avaldatakse tellijale ÜKSNES osundatud isiku nõusolekul.
4.1.3. Sofi koostab krediidireitingu kasutaja esitatud andmete ja muude Sofi-le kättesaadavate andmete põhjal. Sofi ei vastuta kogutud andmete sisu eest ega krediidireitingu põhjal tehtud majandusotsustega kaasnevate tagajärgede eest.
4.1.4. Sofi-l on õigus nõuda kasutajalt nõusolekut kasutaja isikuandmete töötlemiseks krediidireitingu koostamiseks ja esitamiseks kolmandale isikule, kes on Sofi veebilehe www.sofi.ee kasutaja. Kasutajal on õigus keelduda täiendavate andmete andmisest Sofi-le krediidireitingu koostamiseks ja kolmandale isikule esitamiseks.
4.1.5. Sofi-l on õigus koguda ja säilitada andmeid kasutaja majanduskäitumise kohta eesmärgiga kasutada andmeid krediidireitingu koostamiseks.

4.2. Sofi Liising
4.2.1. Kasutajal on võimalik Sofi vahenduselosta sõidukeid järelmaksuga (Sofi Liisingleping).
4.2.2. Sofi Liisinglepingu sõlmimisel tegutseb Sofi OÜ krediidiandjana.

5. Tasu Sofi teenuste eest ja arveldamine
5.1. Sofi hinnakirjas avaldatud teenused on tasulised. Hinnakirja leiate te veebilehelt http://www.sofi.ee/hinnakiri.
5.2. Sofi esitab kasutajale tasuliste teenuste eest arve, mille kasutaja on kohustatud tasuma seitsme (7) päeva jooksul arvates arve väljastamise päevast, kui arvel ei ole märgitud teistsugust tähtaega. Arve tasumisega viivitamise korral on kasutaja kohustatud tasuma Sofi-le viivitusintressi 0,05% (null koma null viis protsenti) päevas võlgnetavalt summalt.
5.3 Sofi Liisingu teenuse eest tasumine toimub vastavalt kasutajaga eraldi sõlmitavatele lepingutele ja nende alusel esitatud arvetele.

6. Kasutaja isikuandmed
6.1. Kasutaja on kohustatud esitama kasutuslepingu sõlmimisel tõeseid ja korrektseid andmeid. Kasutajal on keelatud teadlik valeandmete esitamine ka krediidireitingu tellimisel.
6.2. Kasutuslepingu sõlmimisega kinnitab kasutaja, et tema poolt Sofi vahendusel esitatud andmed on tõesed.
6.3. Valeandmeid esitanud kasutaja vastutab valeandmete esitamisega tekitatud kahju eest Sofi ja kolmandate isikute ees. Sealhulgas on kasutaja kohustatud hüvitama kahju, mis on tekkinud kasutaja esitatud ebaõigetest andmetest lähtuvalt koostatud krediidireitingu tulemusel.
6.4. Sofi ei vastuta mingil moel kasutaja poolt esitatud andmete õigsuse ja tõelevastavuse eest.
6.5. Kasutajal on kohustus isikuandmete muutumisest Sofi-le viivitamatult teatada.
6.6. Kasutaja annab Sofi-le kasutuslepingu sõlmimisega õiguse ja nõusoleku oma isikuandmeid töödelda vastavalt Sofi isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele.
6.7. Sofi-l ning Sofi-ga seotud ettevõtjatel (s.h ema- ja tütarettevõtjatel) on õigus saata kasutaja e-postiaadressile kasutaja endaga seotud informatsiooni. Sofi ning temaga seotud ettevõtjad võivad saata muud informatsiooni (nt reklaami), kui kasutaja on sellega nõustunud kasutajakonto seadetes. Teil on võimalus keelduda Sofi-lt või Sofi-ga seotud ettevõtjatelt teateid vastu võtmast.
6.8. Sofi veebileht töötleb automaatselt järgmisi andmeid:

6.8.1. veebilehtede http pealkirju, koduserverite domeenide nimesid, IP-aadresse, kliendiarvuti tüüpi ja veebibrauserite tüüpi;

6.8.2. külalise või kasutaja poolt teadlikult on-line ankeetidel, registreerimisankeetidel, küsimustikes ja/või teistes kannetes edastatud informatsiooni (nt e-posti aadress, kasutajaspetsiifiline või koondatud informatsioon veebilehe külalise või kasutaja kasutuseelistuste kohta veebis).

7. Isiku tuvastamine
7.1. Sofi tuvastab kasutaja ning juriidilise isiku esindaja isiku kasutuslepingu sõlmimisel.
7.2. Isik või esindaja tuvastatakse ID-kaardi või Mobiil-ID abil. Kasutaja või esindaja peab oma isiku tuvastamiseks ja vastava tahteavalduse kinnitamiseks kasutama PIN-2 koodi. Isiku tuvastamiseks kogutakse ID-kaardilt kasutaja täisnimi ja isikukood. Registreerimise lõpuks salvestatakse need kasutaja isikuandmetena, mida muuta ei saa.
7.3. Sofi veebilehele www.sofi.ee sisenemiseks peab kasutaja sisestama kasutajanime ja parooli.

8. Sofi vastutuse piirangud
Sofi ei vastuta muuhulgas:
8.1. Kasutaja esitatud andmete tõesuse eest.
8.2. Kasutaja lepingut või seadust rikkuva käitumise eest.

9. Kasutustingimuste muutumine
9.1. Sofil on õigus mistahes ajal teenuste arendamise ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides kasutustingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada.
9.2. Kasutustingimuste muudatustest teavitatakse kasutajaid Sofi veebilehe www.sofi.ee vahendusel. Muudatused ja täiendused jõustuvad 20 päeva möödumisel arvates teavituse Sofi veebilehel www.sofi.ee avaldamise päevast.
9.3. Muudatuste ja täiendustega mittenõustumisel on Kasutajal õigus lõpetada kasutamisleping 20 päeva jooksul arvates teavituse Sofi veebilehel www.sofi.ee avaldamise päevast.

10. Kasutuslepingu lõpetamine
10.1. Kasutaja võib lõpetada Kasutuslepingu üksnes juhul, kui tema kohustused Sofi ees on täielikult täidetud.
10.2. Kasutaja peab kasutuslepingu lõpetamiseks saatma Sofi-le e-posti teel või Sofi veebilehel www.sofi.ee kaudu lepingu ülesütlemise teate.
10.3. Kasutajal on õigus kasutamislepingust taganeda 14 päeva jooksul lepingu sõlmimisest arvates tingimusel, et ta ei ole Sofilt kõnealuse aja jooksul tellinud teenust.
10.4. Sofi võib kasutuslepingu igal ajal üles ütelda, kui kasutaja rikub kasutuslepingu tingimusi.
10.5. Sofi võib kasutuslepingu üles ütelda sõltumata kasutajapoolsest rikkumisest teatades sellest kasutajale ette vähemalt üks kuu.

11. Veebilehte puudutavad sätted ning lõppsätted
11.1. Sofi veebileht www.sofi.ee ja selle sisu autoriõigused kuuluvad Sofile. Kasutajal ei ole õigust salvestada, kopeerida, muuta, üle kanda, edastada või avaldada portaali lehekülgi muul eesmärgil kui isiklikuks kasutamiseks.
11.2. Sofi teeb põhjendatud jõupingutusi veebilehe täpsuse ja kaasajastatuse osas. Sellele vaatamata ei anna Sofi siiski mingeid garantiisid veebilehe täpsuse osas. Sofi ei võta endale mistahes kohustusi ega vastutust sellise informatsiooni täpsuse, täiuslikkuse või korrektsuse osas.
11.3. Sofi teeb põhjendatud jõupingutusi tagamaks veebilehe turvalisus, kuid ei garanteeri veebilehe mitteautoriseeritud muudatuste või funktsionaalsuse muutmise ärahoidmist veebilehe sisus või funktsionaalsuses. Sofi ei võta endale mistahes kohustusi ega vastutust selliste muudatuste või funktsionaalsuse muutmise ärahoidmise tagamisel.
11.4. Sofi ei võta endale vastutust veebilehe tehnilisest ülesehitusest ja rakendatavusest tingitud asjaolude osas. Sofi vastutab vastavalt kasutustingimustes sätestatule üksnes pakutava teenuse eest, kusjuures Sofi ei paku veebiteenust ega infotehnoloogiateenust.
11.5. Sofi ei vastuta mistahes kahjustuse või arvutiviiruse eest, mis võivad veebilehele sisenemisel ja selle kasutamisel (s.h sirvimisel, andmete allalaadimisel vms) nakatada teie infotehnoloogiaseadet (s.h arvutit, pihuarvutit, mobiiltelefoni, elektroonilist märkmikku vms), selle lisavarustust või tarkvara. Külastaja või kasutaja võtab endale isikliku vastutuse kõigi veebilehele sisenemise ja veebilehe kasutamisega vastutuse võimalike kahjustuste tekkimise eest nende infotehnoloogiaseadmetele (s.h seadmete lisavarustusele ja tarkvarale).
11.6. Sofil on õigus kasutada kõiki ideid, kontseptsioone, know-how’d või tehnikaid, mis sisalduvad omaalgatuslikus kommunikatsioonis või materjalides, mida te veebilehele ükskõik millisel eesmärgil saadate.
11.7. Veebilehel avaldatud kaubamärgid, logod ja teenusemärgid on Sofi ja kolmandate isikute registreeritud ja registreerimata. Ühtki veebilehel avaldatud kaubamärki ei tohi otseselt või kaudsel kasutada Sofi või õigustatud kolmanda isiku kirjaliku nõusolekuta.
11.8. Sofi ei vastuta veebilehtedega seonduvalt, millistele on Sofi veebilehel www.sofi.ee lingitud või millele on veebilehel viidatud.
11.9. Sofi ei ole kohustatud kontrollima üle kasutaja, külastaja või kolmanda isiku poolt veebilehele sisestatud andmeid ning ei vastuta eelnimetatud isikute poolt veebilehele sisestatud ebaõigete, õigusvastaste, kolmanda isiku õigusi rikkuvate, vaenu õhutavate või muu sarnast informatsiooni ja väiteid, laimu, halvustamist, valesüüdistusi, valesid, kõlvatusi, pornograafiat, ebatsensuursusi või ähvardusi sisaldavate materjalide, õigusrikkumisele (s.h süüteole või kahju tekitamisele) õhutavaid materjalide ja nende avaldamise eest. Sofil on õigus eelnevalt kirjeldatud informatsioon avastamise korral veebilehelt eemaldada.
11.10. Teil on keelatud veebilehele sisestada, postitada või veebilehe kaudu edastada ebaõigeid, õigusvastaseid, kolmandate isikute õigusi rikkuvaid, vaenu õhutavat või muud sarnast informatsiooni ja väiteid, laimu, halvustamist, valesüüdistusi, valesid, kõlvatusi, pornograafiat, ebatsensuursusi või ähvardusi sisaldavaid materjale, õigusrikkumisele (s.h süüteole või kahju tekitamisele) õhutavaid materjale. Sofi säilitab õiguse sellised andmed eemaldada ja teha koostööd riigi- ja kohalike omavalitsuse asutustega seonduvalt õigusrikkumise kõrvaldamisega või õigusrikkumisega seonduva menetluse läbiviimisega.
11.11. Sofi ei ole õigussuhete osapooleks, millised Sofi veebilehe www.sofi.ee külastaja või kasutaja on loonud kolmanda isikuga, kes on veebilehel avaldanud reklaami või kellele on osundatud veebilehel avaldatud reklaamis. Sofi ei vastuta nimetatud õigussuhetest tulenevate kolmanda isiku kohustuste täitmise eest.
11.12. Sofi veebilehel avaldatud informatsiooni ja veebilehe kaudu pakutavaid teenuseid ei tohi kasutada ega eksportida riiki ega pakkuda selliste riikide elanikele ja kodanikele, millele Euroopa Liit on kehtestanud kaupade embargo. Veebilehe kasutamisega avaldate ja kinnitate, et te ei asu üheski sellises riigis, pole ühegi sellise riigi kontrolli all, sellise riigi kodanik või elanik.
11.13. Sofi ei vastuta veebilehe külastaja või kasutaja poolt toimepandud õigusrikkumise (s.h Eesti õiguse, Euroopa Liidu õiguse või rahvusvahelise õiguse rikkumise), lepingurikkumise või kehtestatud reeglite rikkumise eest ja sellise tegevusega kaasnevate kulude, raha tasumise kohustuste, trahvide, kahjude või kaotuste ees.
11.14. Veebilehe külastaja või kasutaja kinnitab veebilehe kasutamisega, et ta ei kasuta robotit, ämblikku või muud automatiseeritud päringuprogrammi või teisi automaatseid skripte või programme veebilehe või selle sisu monitoorimiseks või kopeerimiseks. Külastajal või kasutajal on keelatud eelnevalt kirjeldatud tegevus ilma Sofi nõusolekuta.
11.15. Veebilehe külastaja või kasutaja ei tohi tekitada infrastruktuurile põhjendamatut või ülemäärast koormust, kasutada seadet, tarkvara või toimimisviisi selleks, et segada või üritada segada veebilehe toimimist.
11.16. Veebilehe külastaja või kasutaja kinnitab veebilehe kasutamisega, et ei kopeeri, reprodutseeri, muuda, teisenda ega postita kokkuvõtteid või esita avalikult meie veebilehe sisu ilma Sofi või vastava kolmanda osapoole eelneva kirjaliku loata ning ei tee midagi sellist, mis tekitab Sofi infrastruktuurile põhjendamatut või ülemäära suurt koormust.
11.17. Kasutustingimused kehtivad nende aktsepteerimisel kasutaja poolt ja kehtivad kasutaja, külastaja ja Sofi vaheliste kasutustingimustes reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal.
11.18. Kasutuslepingule ja kasutustingimustele ning nendega seotud vaidluste lahendamisele kohaldatakse Eesti materiaal- ja menetlusõigust.
11.19. Kõik kasutuslepinguga seoses tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.
11.20. Kokkuleppele mittejõudmisel kuuluvad vaidlused lahendamisele seaduses sätestatud kohtus. Kui külastaja või kasutaja asub pärast lepingu sõlmimist elama välisriiki või kasutaja elukoht ei ole hagi esitamisel teada, kuuluvad vaidlused käesoleva kokkuleppe alusel lahendamisele Tartu Maakohtu Tartu kohtumajas.