Liikmeks astumise avaldus

Liikmeks võib astuda iga eraisik või ettevõte, kes vastab Ühistu põhikirjalistele tingimustele, täidab neid ning tasub liikmeks astumise maksu. 

Kui sul tekib avalduse täitmisel küsimusi siis helista julgelt numbril +372 736 0099 või kirjuta investor(at)sofi.ee.

Pärast käesoleva avalduse esitamist teeb juhatus otsuse avaldaja vastuvõtmiseks Ühistu liikmeks. Positiivse otsuse korral saadetakse sinu e-postiaadressile makseteatis liikmeks astumise maksu (€ 25,00) kohta. Liikmeks astumise maksu ja osakute eest maksmisel peab raha laekuma sinu / ettevõtte siin avalduses toodud pangakontolt. Muudelt kontodelt või nimede alt laekunud summad tagastatakse ja liikmelisust või osakuid ei väljastata. Andmete muutustest tuleb Ühistut koheselt teavitada. Ühistu kannab osakute müügisummad ainult sellele samale sinu isiklikule / ettevõtte pangakontole, mille andmed on Ühistule eelnevalt esitatud ja Ühistu poolt kinnitatud. Peale liikmeks astumise maksu laekumist Ühistu pangakontole, saad hakata Ühistu ja selle allfondi(de) osakuid ostma. Aktiivne ja hääleõiguslik liige oled kui sulle kuulub vähemalt 1 osak.

  

 

Sofi Rahastusühistu liikmena ma mõistan, et:

 1. Ühistu eesmärgiks on viia omavahel kokku vaba raha omavad liikmed raha vajavate liikmetega, soodustades läbi kogukondliku majandustegevuse liikmete majanduslikke huve. Ühistu aitab kaasa jätkusuutliku ühiskonna loomisele, mis kaitseb ja edendab kõigi liikmete elukvaliteeti;

 2. Sofi Rahastusühistu ei ole Finantsinspektsiooni poolt reguleeritud ega kontrollitav äriühing. Enne Ühistu osakutesse raha paigutamist on minu kohustus teha endale selgeks sellega kaasnevad riskid;

 3. Sofi Rahastusühistu ja Sofi OÜ ei nõusta mind investeerimise ja finantsnõustamise mõttes ja mulle ei ole minu Ühistu osakutesse raha investeerimisel sellekohast nõu antud. Ma mõistan, et mul on vaja teha oma isiklikud valikud ja kui mul on vähimaidki kahtluseid või küsimusi, siis pöördun oma isikliku finantsnõustaja poole;

 4. Sofi Rahastusühistu osak on samaväärne tavalise osaühingu osa või aktsiaseltsi aktsiaga. Ühistu osak ei ole reguleeritud väärtpaberiturul vabalt kaubeldav, mistõttu võib see olla ebalikviidne;

 5. võin igal ajal oma liikmelisusest Ühistus loobuda ning Ühistu kompenseerib mulle minule kuuluvate Ühistu osakute hetkeväärtuse vastavalt Ühistu põhikirjale ja Likviidsusfondi tingimustele, liikmeks astumise maksu ei tagastata;

 6. võin igal ajal mulle kuuluva(d) Ühistu osaku(d) müüa mõnele teisele Ühistu liikmele. Samuti võin neid kinkida ja pärandada, eeldusel et kingi saaja või pärandi vastuvõtja astub Ühistu liikmeks;

 7. võin igal ajal mulle kuuluva(d) Ühistu allfondi(de) osaku(d) müüa mõnele teisele Ühistu liikmele. Samuti võin neid kinkida ja pärandada, eeldusel et kingi saaja või pärandi vastuvõtja astub Ühistu liikmeks;

 8. mul on Ühistu üldkoosolekul 1 hääl, olenemata mulle kuuluvate osakute arvust;

 9. kui peaks juhtuma vägagi ebatõenäoline olukord, et Ühistu pankrotistub, võin ma kaotada osa või kogu oma investeeringust;

  1. isik, kes ei tegutse Eesti Vabariigi õigusaktide alusel, võib Ühistu liikmeks astuda tingimusel, et tema asukohas on Ühistu liikmeks olemine ja Ühistu osakute ostmine ning müümine kohalike seadustega lubatud. Sofi Rahastusühistu ei vastuta liikmeks astunu poolt liikme asukohariigi seaduste täitmise eest ja liige kinnitab, et ei esita nõudeid või hüvitab Sofi Rahastusühistule kahjud, kohustused ja kaasnevad kulud, mis tulenevad tema eeltoodud kinnituse rikkumisest või liikmeks olemisest;

 10. liikmelisuse alusdokumendid Sofi Rahastusühistus on liikmeks astumise avaldus, põhikiri ning Allfondi(de) tingimused.

  1. Sellised alusdokumendid on:

   (i) eesti ja / või inglise keeles; 
   (ii) alluvad Eesti Vabariigi õigusaktidele ja
   (iii) alluvad Eesti Vabariigi kohtule.
 11. olen tutvunud Sofi Rahastusühistu põhikirja, liikmeks astumise jm tingimustega ning olen teadlik kõigist kaasnevatest riskidest. 

Ühistu teenuse, toote või tingimuse kohta küsimuste või kaebuste korral palub Ühistu esmalt pöörduda juhatuse poole saates e-kirja aadressile investor(at)sofi.ee või helistades telefonile +372 736 0099.

 

Kokkuvõtlik andmekaitse teatis / Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted 

Käesolevate isikuandmete töötlemise üldpõhimõtete kinnitamisega annate Te andmesubjektina (edaspidi ka Isik) Sofi Rahastusühistule (edaspidi ka Ühistu) nõusoleku töödelda oma isikuandmeid vastavalt alljärgnevatele tingimustele:

 1. Isikuandmete töötlemise eest on vastutav Sofi Rahastusühistu (registrikood 12689538, Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Eesti).

 2. Isik annab Ühistule nõusoleku töödelda Isiku andmeid Isiku liikmeks astumise avalduses toodud andmete kontrolliks, Isikule sobilike Ühistuga seotud pakkumiste saatmiseks.

 3. Ühistul on õigus edastada punktis 2. nimetatud informatsioon järgmistele kolmandatele isikutele:

  1. Ühistuga seotud isikud (s.h Sofi OÜ, tema lepingupartnerid, ema- ja tütarettevõtjad);

  2. Teenuste osutamisega seotud isikutele ja organisatsioonidele (nt inkasso-, tõlke-, side-, IT- ja postiteenuse osutaja, kindlustusandjad ja -vahendajad, jne);

  3. Andmekogude pidajatele, kellele Ühistu on kohustatud edastama teavet kehtiva õiguse või lepingu alusel (nt isikule, kes peab maksehäireregistrit). Ühistul on õigus edastada Isiku andmed maksehäirete registrisse, kui Isikul on Ühistu ees nõuetekohaselt täitmata rahaline kohustus. Isik on teadlik, et viidatud andmekogudes avalikustatakse teave Isiku maksehäire kohta ning nõustub sellega;

  4. Kõigile Isikuga tehtava tehinguga seotud isikutele, eesmärgiga täita õigusaktidest tulenevaid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alaseid kohustusi;

  5. Muule kolmandale isikule Ühistu ja kolmanda isiku või Isiku ja kolmanda isiku vahel sõlmitud lepingu täitmiseks.

 4. Ühistul on õigus töödelda ja edastada informatsiooni Isiku investeerimisvõimekuse hindamise või muul samasugusel eesmärgil käesolevas nõusoleku vormis nimetamata kolmandale isikule, kui kolmandal isikul on isikuandmete töötlemiseks õigustatud huvi. Ühistu tuvastab sellisel juhul kolmanda isiku õigustatud huvi, kontrollib edastatavate andmete õigsust ning registreerib andmeedastuse.

 5. Isiku isikuandmete volitatud töötlejate nimekiri koos kontaktandmetega on avaldatud veebilehel www.sofi.ee. Volitatud töötlejate ja/või nende kontaktandmete muutudes uuendatakse ja/või täiendatakse volitatud töötlejate nimekirja mõistliku aja vältel, kuid mitte hiljem kui ühe (1) kuu jooksul alates nimekirjas olevate andmete muutumisest.

 6. Lisaks punktis 2 nimetatud andmetele töötleb Ühistu muuhulgas järgmisi Isiku andmeid ning nende töötlemise peamised eesmärgid on:

  1. Isiklikud andmed (nt nimi, isikukood, sünniaeg, suhtluskeel, informatsioon perekonna kohta, isikut tõendava dokumendi andmed jms), mida töödeldakse eelkõige Isiku isiku tuvastamiseks;

  2. Kontaktandmed (nt aadress, telefoninumber, e-posti aadress jne), mida töödeldakse eelkõige Isikule informatsiooni edastamiseks;

  3. Kutse- ja majandustegevus, finantsandmed (nt sissetulek, kohustused, varasem maksekäitumine, seotud isikud jne);

  4. Isiku investeerimisharjumused ja investeerimiseelistused, mida töödeldakse toote Isikule sobivuse kaalutlemiseks.

  5. Punktis 11 on esitatud nimetatud andmete liigi töötlemise peamised eesmärgid. Ühistul on õigus töödelda neid andmeid ka muudel eesmärkidel, kui see on vajalik Isikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või kui Ühistul on selleks muu põhjendatud huvi (sealhulgas Ühistule seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks).

  6. Ühistul on õigus piiranguteta edastada kõiki Isiku isikuandmeid isikule, kes osutab Ühistule õigusteenust, IT-teenust, juhtimisteenust, raamatupidamise teenust või auditeerimise teenust eeldusel, et vastava teenuse osutaja on võtnud endale Ühistu suhtes kohustuse vastavaid isikuandmeid kolmandatele isikutele mitte avaldada.

  7. Isikul on õigus saada Ühistult Isikut puudutavat, Ühistul olemasolevat teavet ja isikuandmeid, välja arvatud juhtudel, kui andmeid ei väljastata tulenevalt õigusaktidest sätestatust.

  8. Isikul on õigus nõuda Ühistult enda kohta käivate ebaõigete isikuandmete parandamist.

  9. Kui Isik leiab, et Ühistu on andmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, siis on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega vastava rikkuja poole. Ühistu ei kustuta Isiku isikuandmeid.

Info +372 736 0099

 


Dokumendid